Novice in obvestila

Javni poziv – namestnik predsednika občinske volilne komisije
08. 09. 2022

Zaradi imenovanja namestnika predsednika Občinske volilne komisije objavljamo javni poziv za predlaganje kandidatov.

V skladu s 35. členom Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS št. 22/2006 – uradno prečiščeno besedilo), občinsko volilno komisijo sestavljajo predsednik in trije člani ter njihovi namestniki.

 

Predsednik volilne komisije in njegov namestnik se imenujeta izmed sodnikov ali izmed drugih diplomiranih pravnikov. Ostali člani volilne komisije in njihovi namestniki se imenujejo po predlogih političnih strank, drugih organizacij v občini ter občanov. Občinsko volilno komisijo imenuje občinski svet za dobo štirih let.

Nadomestnega člana Občinske volilne komisije imenuje Občinski svet Občine Loška dolina za preostanek mandata komisije.

 

Ker je za imenovanje namestnika predsednika občinske volilne komisije, pogoj da je sodnik ali drugi dipl. pravnik, prosimo, da predlogom priložite dokazilo o izobrazbi.

 

POŠILJANJE PREDLOGOV:

Pisne predloge kandidatov  skupaj s podpisano izjavo kandidata, da soglaša z imenovanjem, pošljite najkasneje do srede, 14.09. 2022 do 14.00 ure na naslov: Občina Loška dolina, Občinski svet, Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, Cesta Notranjskega odreda 2, 1386 Stari trg pri Ložu, na elektronski naslov: obcina@loskadolina.si ali osebno v sprejemni pisarni Občine Loška dolina.

 

Soglaje in predlog

 

Predsednica Komisije za mandatna

vprašanja, volitve in imenovanja

Romana Zakrajšek l.r

Na glavno vsebino