Novice in obvestila

Javni natečaj za zasedbo uradniškega delovnega mesta ‘Direktor občinske uprave’.
23. 10. 2007

Številka: 110 – 51/2007
Datum: 23. oktober, 2007

Delovno mesto je uradniško delovno mesto na položaju.

Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:

 • najmanj visoka strokovna izobrazba pravne, družboslovne ali tehnične smeri,
 • 6 let delovnih izkušenj,
 • državni izpit iz javne uprave,
 • znanje uradnega jezika,
 • državljanstvo Republike Slovenije,
 • ne smejo biti pravnomočno obsojeni zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in ne smejo biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,
 • zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti,
 • strokovni izpit iz upravnega postopka,
 • znanja s področja vodenja v upravi,
 • sposobnost vodenja na najvišjih nivojih,
 • sposobnost nastopanja v javnosti,
 • komunikacijske veščine.

Kot delovne izkušnje se šteje delovna doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno oziroma pripravništvo opravljeno pri istem ali drugem delodajalcu. Za delovne izkušnje se štejejo tudi delovne izkušnje, ki jih je javni uslužbenec pridobil z opravljanjem del na delovnem mestu, za katero se zahteva za eno stopnjo nižja izobrazba, razen pripravništva v eno stopnjo nižji izobrazbi. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi delo na enaki stopnji zahtevnosti, kotje delovno mesto, za katero oseba kandidira. Delovne izkušnje se dokazujejo z verodostojnimi listinami, iz katerih sta razvidna čas opravljanja dela in stopnja izobrazbe.

Zahtevane delovne izkušnje se skrajšajo za tretjino v primeru, da ima kandidat univerzitetno izobrazbo ali visoko strokovnoizobrazbo s specializacijo oziroma magisterijem.

Pri izbranem kandidatu se bo preverjalo, ali ima opravljen državni izpit iz javne uprave in strokovni izpit iz upravnega postopka. V nasprotnem primeru bo moral izbrani kandidat
strokovni izpit, v skladu s prvim odstavkom 89. člena Zakona o javnihuslužbencih, opraviti najkasneje v enem letu od sklenitve delovnega razmerja.

Strokovna usposobljenost kandidatov se bo presojala na podlagi pregleda prijave in razgovora s kandidati. Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati z izkušnjami s področja investicij in gospodarskih javnih služb.

Delovno področje:

 • neposredno vodenje občinske uprave, načrtovanje, organiziranje, usmerjanje in nadzorovanje dela delavcev v občinski upravi in nudenje strokovne pomoči, razporejanje dela med delavce v občinski upravi in skrb za delovno disciplino,
 • vodenje projektnih skupin za najzahtevnejše in ključne projekte
 • samostojno oblikovanje ključnih sistemskih rešitev in drugih najzahtevnejših gradiv
 • zagotavljanje neposredne pomoči pri razvoju organa
 • vodenje najzahtevnejših upravnih postopkov

¸

 • organiziranje medsebojnega sodelovanja in usklajevanja ter sodelovanje z drugimi organi na področju investicij in gospodarskih javnih služb
 • sodelovanje pri oblikovanju sistemskih rešitev in drugih najzahtevnejših gradiv na področju investicij in gospodarskih javnih služb
 • samostojno pripravljanje zahtevnih analiz, razvojnih projektov, informacij, poročil in drugih zahtevnih gradiv na področju investicij in gospodarskih javnih služb
 • vodenje in odločanje v zahtevnih upravnih postopkih s področja investicij in gospodarskih javnih služb
 • samostojno opravljanje drugih zahtevnejših nalog.

Prijava mora vsebovati:

1. izjavo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena;

2. opis delovnih izkušenj, iz katerega je razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj;

3. pisno izjavo o izpolnjevanju drugih pogojev za zasedbo delovnega mesta;

4. izjavo kandidata, da:

 • je državljan Republike Slovenije,
 • ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev;
 • zoper njega ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti;

5. izjavo, da za namen tega natečajnega postopka dovoljuje Občini Loška dolina pridobitev podatkov iz 4. točke iz uradne evidence.

Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis ter da kandidat v njej poleg formalne izobrazbe navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil.

Izbrani kandidat bo delo na delovnem mestu direktor občinske uprave opravljal v nazivu višji svetovalec I. Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za določen čas, za dobo petih let, s polnim delovnim časom in trimesečnim poskusnim delom. Izbrani kandidat bo delo opravljalv prostorih Občinske uprave Občine Loška dolina, Cesta Notranjskega odreda 2, 1386 Stari trg pri Ložu.

Formalno nepopolne prijave v skladu z 21. členom Uredbe o postopku za zasedbo prostega delovnega mesta v organih državne uprave in v pravosodnih organih (Uradni list RS, št. 139/06) nebodo uvrščene v izbirni postopek.

Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, ki jo v roku 8 dni od dneva objave na Zavodu RS za zaposlovanje in na spletnih straneh Občine Loška dolina www.loskadolina.si , pošlje v zaprti ovojnici na naslov: Občina Loška dolina, Cesta Notranjskega odreda 2, 1386 Stari trg pri Ložu z označbo “Za javni natečaj – direktor občinske uprave – ne odpiraj”.
Kandidate bomo o izboru pisno obvestili v osmih dneh po opravljeni izbiri.

Obvestilo o končanem izbirnem postopku bo objavljeno na spletnih straneh Občine Loška dolina.

Dodatne informacije o izvedbi javnega natečaja lahko dobite na tel.: 01/705-06-78, ga. Neva Šibenik.

V besedilu javnega natečaja uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.

javni natečaj

Na glavno vsebino