Novice in obvestila

Javni natečaj za zasedbo uradniškega delovnega mesta – direktor občinske uprave
28. 12. 2022

Na podlagi 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – uradno prečiščeno besedilo, 65/08, 69/08 – ZTFI-A, 69/08 – ZZavar-E, 40/12 – ZUJF, 158/20 – ZIntPK-C, 203/20 – ZIUPOPDVE, 202/21 – odl. US in 3/22 – ZDeb),  Pravilnika o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v občinski upravi Občine Loška dolina št. 100-6/2010 z dne 10.11.2021 in Pravilnika o spremembah pravilnika o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v občinski upravi Občine Loška dolina, št. 100-6/2010-14 z dne 24.11.2021,  Občina Loška dolina Cesta Notranjskega odreda 2, 1386 Stari trg pri Ložu, objavlja javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta na položaju

 

»DIREKTOR OBČINSKE UPRAVE« m/ž (šifra delovnega mesta B017801)

Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:

 • najmanj  specializacija po višješolski izobrazbi (prejšnja) ali najmanj visokošolska strokovna izobrazba (prejšnja) ali najmanj visokošolska strokovna izobrazba (1. bolonjska stopnja) ali najmanj visokošolska univerzitetna izobrazba (1. bolonjska stopnja),

–     najmanj šest (6) let delovnih izkušenj,

–     opravljen strokovni izpit iz splošnega upravnega postopka (v kolikor ga izbrani kandidat

nima  opravljenega, ga mora opraviti v zakonsko določenem roku),

 • funkcionalna znanja upravnega vodenja in upravljanja kadrovskih virov,
 • znanje uradnega jezika,
 • državljanstvo Republike Slovenije,
 • ne sme biti pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in ne sme biti obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,
 • zoper kandidata ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.

 

 

Kot delovne izkušnje se šteje delovna doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na to ali je bilo delovno razmerje sklenjeno oziroma pripravništvo opravljeno pri istem ali pri drugem delodajalcu. Za delovne izkušnje se štejejo tudi delovne izkušnje, ki jih je javni uslužbenec pridobil z opravljanjem del na delovnem mestu za katero se zahteva za eno stopnjo nižja izobrazba, razen pripravništva. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi drugo delo na enaki stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za katero kandidira oseba, pri čemer se upošteva čas opravljanja takega dela in stopnja izobrazbe. Zahtevane delovne izkušnje se skrajšajo za tretjino v primeru, da ima kandidat univerzitetno izobrazbo ali visoko strokovno izobrazbo s specializacijo oz. magisterijem znanosti (prejšnjim) ali magistrsko izobrazbo (druge bolonjske stopnje). Delovne izkušnje se dokazujejo z verodostojnimi listinami, iz katerih sta razvidna čas opravljanja dela in stopnja izobrazbe. Zahtevane delovne izkušnje se skrajšajo za tretjino v primeru, da ima kandidat univerzitetno izobrazbo ali visoko strokovno izobrazbo s specializacijo oziroma magisterijem.

 

Pri izbranem kandidatu se bo preverjalo ali ima opravljen preizkus znanja iz upravnega postopka. V nasprotnem primeru bo moral kandidat v skladu s tretjim odstavkom 31. člena Zakona o upravnem postopku ((Uradni list RS, št. 24/06 – uradno prečiščeno besedilo, 105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10, 82/13, 175/20 – ZIUOPDVE in 3/22 – ZDeb), najpozneje v roku 3 mesecev opraviti izpit od sklenitve delovnega razmerja oziroma pogodbe o zaposlitvi.

 

Pri izbranemu kandidatu se bo preverjalo ali je pridobil funkcionalna znanja upravnega vodenja in upravljanja kadrovskih virov. V nasprotnem primeru bo moral izbrani kandidat obvezno pridobiti znanja na podlagi 81. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – uradno prečiščeno besedilo, 65/08, 69/08 – ZTFI-A, 69/08 – ZZavar-E, 40/12 – ZUJF, 158/20 – ZIntPK-C, 203/20 – ZIUPOPDVE, 202/21 – odl. US in 3/22 – ZDeb).

 

Naloge, ki se bodo opravljale na delovnem mestu:

 • neposredno vodi občinsko upravo,
 • izdaja odločbe v upravnem postopku na 1. stopnji,
 • skrbi za zakonito, učinkovito in smotrno opravljanje nalog občinske uprave,
 • opravlja najzahtevnejše naloge občinske uprave in vodi ter sodeluje v projektnih skupinah v občini,
 • organizira in koordinira delo delavcev v občinski upravi ter jim nudi strokovno pomoč,
 • v soglasju z županom razporeja delo med delavci v občinski upravi,
 • skrbi za delovno disciplino,
 • izdaja odločbe in druge akte, ki se nanašajo na uresničevanje pravic, obveznosti in odgovornosti iz delovnega razmerja delavcev občinske uprave, če zakon ali drugi predpis ne določa drugače,
 • opravlja druge organizacijske naloge v zvezi z delovanjem občinske uprave ter skrbi za sodelovanje z upravno enoto in drugimi organi,
 • opravlja druge naloge določene s predpisi občine ter po odredbah župana.

 

Prijava mora vsebovati pisno izjavo, iz katere mora biti razvidno:

1. izpolnjevanje pogoja izobrazbe: v izjavi kandidat navede raven in smer izobrazbe, datum (dan, mesec, leto) zaključka izobraževanja, pridobljen strokovni naziv ter izobraževalno ustanovo, pri kateri je bila izobrazba pridobljena;

2. izpolnjevanje pogoja zahtevanih delovnih izkušenj: v izjavi kandidat navede vse dosedanje delovne izkušnje, datum sklenitve in datum prekinitve delovnega razmerja oziroma dela pri posameznem delodajalcu ter kratko opiše delo, ki ga je opravljal pri tem delodajalcu  ter navede raven zahtevnosti dela (raven zahtevane izobrazbe za opravljanje dela na posameznem delovnem mestu);

3. ali ima opravljen strokovni izpit iz upravnega postopka – v kolikor ima kandidat opravljen strokovni izpit, navede številko in datum izdaje potrdila);

4. da:

 • je državljan Republike Slovenije,
 • ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,
 • zoper njega ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti;

5. da za namen te objave dovoljuje Občini Loška dolina, pridobitev podatkov iz prejšnje točke tega razpisa iz uradnih evidenc; primeru da kandidat z vpogledom v uradne evidence ne soglaša, bo moral sam predložiti ustrezna dokazila;

6. pisno soglasje kandidata, da Občina Loška dolina podatke, ki jih kandidat navede v prijavi, obdeluje za namen javnega natečaja;

7. ali imate opravljeno usposabljanje za pridobitev funkcionalnih znanj upravnega vodenja in upravljanja kadrovskih virov (če je kandidat usposabljanje opravil).

 

Prijava naj vsebuje življenjepis, kandidat pa naj poleg navedb o formalni izobrazbi navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil.

 

Prijava na prosto delovno mesto mora biti obvezno pripravljena na obrazcu »Vloga za zaposlitev«, ki je priloga tega javnega natečaja, z natančno izpolnjenimi rubrikami in izjavami ter podpisana.

 

V izbirni postopek se v skladu z 21. členom Uredbe o postopku za zasedbo prostega delovnega mesta v organih državne uprave in v pravosodnih organih (Uradni list RS, št. 139/06 in 104/10)  ne uvrsti kandidat, ki ne izpolnjuje natečajnih pogojev.

 

Komisija za vodenje izbirnega postopka, ki jo imenuje župan, bo presojala strokovno usposobljenost kandidatov na podlagi pregleda vlog, tj. navedb v prijavi in predloženih dokazil ter razgovora s kandidati.

 

Delovno mesto »direktor občinske uprave« je položajno delovno mesto, katerega naloge se opravljajo v nazivu »Višji svetovalec I« (šifra naziva C027010), oziroma se mu glede na ta naziv določijo pravice in obveznosti. Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za določen čas za dobo 5-ih let s polnim delovnim časom. Izbrani kandidat bo delo opravljal v prostorih Občine Loška dolina, Cesta Notranjskega odreda 2, 1386 Stari trg pri Ložu.

 

Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, ki jo pošlje v zaprti ovojnici z označbo: »Javni natečaj – direktor občinske uprave«. ki jo v roku 8 dni od dneva objave na Zavodu RS za zaposlovanje in  spletnih straneh Občine Loška dolina www.loskadolina.si pošlje v zaprti ovojnici na naslov: Občina Loška dolina, Cesta Notranjskega odreda 2, 1386 Stari trg pri Ložu. Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov obcina@loskadolina.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.

Kandidati bodo o izbori pisno obveščeni. Obvestilo o končanem postopku javnega natečaja bo objavljeno na spletni strani Občine Loška dolina (www.loskadolina.si).

Dodatne informacije o izvedbi javnega natečaja lahko dobite na tel.: 01/705-06-70, ga. Danica Zrim.

 

Vloga za zaposlitev

 

OBČINA LOŠKA DOLINA

ŽUPAN

Matjaž Antončič

Na glavno vsebino