Novice in obvestila

Javni natečaj za zasedbo uradniškega delovnega mesta
18. 10. 2023

Na podlagi 58. člena Zakona o javnih uslužbencih ((Uradni list RS, št. 63/07 – uradno prečiščeno besedilo, 65/08, 69/08 – ZTFI-A, 69/08 – ZZavar-E, 40/12 – ZUJF, 158/20 – ZIntPK-C, 203/20 – ZIUPOPDVE, 202/21 – odl. US in 3/22 – ZDeb), Občina Loška dolina Cesta Notranjskega odreda 2, 1386 Stari trg pri Ložu, objavlja javni natečaj za zasedbo uradniškega delovnega mesta za nedoločen čas in s polnim delovnim časom

VIŠJI SVETOVALEC ZA SPLOŠNE IN STANOVANJSKE ZADEVE v občinski upravi Občine Loška dolina.

Delovno mesto Višji svetovalec za splošne in stanovanjske zadeve,  šifra C027010, je uradniško delovno mesto, ki se lahko opravlja v nazivu Višji svetovalec III, Višji svetovalec II in Višji svetovalec I.

Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:

 • najmanj specializacija po višješolski izobrazbi (prejšnja) ali najmanj visokošolska strokovna izobrazba (prejšnja) ali najmanj visokošolska strokovna izobrazba (1. bolonjska stopnja) ali najmanj visokošolska univerzitetna izobrazba (1. bolonjska stopnja),
 • najmanj štiri (4) leta delovnih izkušenj,
 • opravljen strokovni izpit iz upravnega postopka (v kolikor ga izbrani kandidat nima
 • opravljenega, ga mora opraviti v zakonsko določenem roku),
 • opravljeno obvezno usposabljanje za imenovanje v naziv (v kolikor ga izbrani kandidat nima opravljenega, ga mora opraviti v zakonsko določenem roku),
 • znanje uradnega jezika,
 • državljanstvo Republike Slovenije,
 • ne sme biti pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in ne sme biti obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,
 • zoper kandidata ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.

Kot delovne izkušnje se šteje delovna doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe (tarifni razred VII/1), ne glede na to ali je bilo delovno razmerje sklenjeno oziroma pripravništvo opravljeno pri istem ali pri drugem delodajalcu. Za delovne izkušnje se štejejo tudi delovne izkušnje, ki jih je javni uslužbenec pridobil z opravljanjem del v organih javne uprave in drugih državnih organih na podobnih delovnih mestih za eno stopnjo nižje izobrazbe, razen pripravništva. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi drugo delo na enaki stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za katero kandidira oseba, pri čemer se upošteva čas opravljanja takega dela in stopnja izobrazbe. Zahtevane delovne izkušnje se skrajšajo za tretjino v primeru, da ima kandidat univerzitetno izobrazbo ali visoko strokovno izobrazbo s specializacijo oz. magisterijem znanosti (prejšnjim) ali magistrsko izobrazbo (druge bolonjske stopnje). Delovne izkušnje se dokazujejo z verodostojnimi listinami, iz katerih sta razvidna čas opravljanja dela in stopnja izobrazbe. Zahtevane delovne izkušnje se skrajšajo za tretjino v primeru, da ima kandidat univerzitetno izobrazbo ali visoko strokovno izobrazbo s specializacijo oziroma magisterijem.

Naloge, ki se bodo opravljale na delovnem mestu:

 • organiziranje sodelovanja in usklajevanja z drugimi organi z drugimi organi na področju splošnih in stanovanjskih zadev
 • sodelovanje pri oblikovanju sistemskih rešitev in drugih najzahtevnejših gradiv na področju splošnih in stanovanjskih zadev,
 • samostojna priprava zahtevnih analiz, razvojnih projektov, informacij, poročil in drugih zahtevnih gradiv na področju splošnih in stanovanjskih zadev
 • vodenje in odločanje v zahtevnih upravnih postopkih
 • vodenje najzahtevnejših upravnih postopkov
 • sodelovanje pri pripravi predloga načrta stanovanjske politike
 • vodenje postopkov v zvezi s prodajo, nakupi in najemi stanovanj, poslovnih prostorov in garaž
 • vodenje postopkov v zvezi s pridobivanjem novih stanovanjskih enot in poslovnih prostorov
 • vodenje postopkov v zvezi z vzdrževanjem stanovanj
 • opravljanje finančno knjigovodskih del za proračunsko stanovanjski sklad
 • priprava informacij javnega značaja
 • opravljanje nalog sprejemne pisarne
 • pomoč pri urejanju in vodenju občinskega arhiva
 • priprava strokovnih podlag za nadomestilo za uporabo stavbnih zemljišč
 • objavljanje prispevkov na spletnih straneh občine, družbenih omrežij in drugih promocijsko-informativnih kanalih
 • administrativna in tehnična dela za občinski svet
 • pripravljanje občinskih in drugih aktov iz svojega področja
 • priprava gradiv za občinski svet in njegova delovna telesa ter nudenje strokovne pomoči delovnim telesom občinskega sveta
 • samostojno opravljanje drugih zahtevnejših nalog
 • druge naloge po nalogu župana in direktorje občinske uprave

 

Prijava mora vsebovati pisno izjavo, iz katere mora biti razvidno:

 1. izpolnjevanje pogoja izobrazbe: v izjavi kandidat navede raven in smer izobrazbe, datum (dan, mesec, leto) zaključka izobraževanja, pridobljen strokovni naziv ter izobraževalno ustanovo, pri kateri je bila izobrazba pridobljena;
 2. izpolnjevanje pogoja zahtevanih delovnih izkušenj: v izjavi kandidat navede vse dosedanje delovne izkušnje, datum sklenitve in datum prekinitve delovnega razmerja oziroma dela pri posameznem delodajalcu ter kratko opiše delo, ki ga je opravljal pri tem delodajalcu ter navede raven zahtevnosti dela (raven zahtevane izobrazbe za opravljanje dela na posameznem delovnem mestu);
 3. ali ima opravljen strokovni izpit iz upravnega postopka – v kolikor ima kandidat opravljen strokovni izpit, navede številko in datum izdaje potrdila);
 4. ali ima opravljeno obvezno usposabljanje za imenovanje v naziv – v kolikor ima kandidat opravljeno usposabljanje za imenovanje v naziv, navede številko in datum izdaje potrdila);
 5. da:
 • je državljan Republike Slovenije,
 • ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,
 • zoper njega ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti;
 1. da za namen te interne objave dovoljuje Občini Loška dolina, pridobitev podatkov iz prejšnje točke tega razpisa iz uradnih evidenc; primeru da kandidat z vpogledom v uradne evidence ne soglaša, bo moral sam predložiti ustrezna dokazila;
 2. pisno soglasje kandidata, da Občina Loška dolina podatke, ki jih kandidat navede v prijavi, obdeluje za namen javnega natečaja.

Prijava naj vsebuje življenjepis, kandidat pa naj poleg navedb o formalni izobrazbi navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil.

Prijava na prosto delovno mesto mora biti obvezno pripravljena na obrazcu »Vloga za zaposlitev«, ki je priloga tega javnega natečaja, z natančno izpolnjenimi rubrikami in izjavami ter podpisana.

V izbirni postopek se v skladu z 21. členom Uredbe o postopku za zasedbo prostega delovnega mesta v organih državne uprave in v pravosodnih organih (Uradni list RS, št. 139/06 in 104/10)  ne uvrsti kandidat, ki ne izpolnjuje natečajnih pogojev.

V primeru, da izbrani kandidat ne bo imel opravljenega obveznega usposabljanja za imenovanje v naziv, ga bo moral v skladu z 89. členom Zakona o javnih uslužbencih, opraviti najkasneje v enem letu od sklenitve pogodbe o zaposlitvi. V primeru, da izbrani kandidat ne bo imel opravljenega strokovnega izpita iz upravnega postopka, ga bo moral v skladu z 31. členom Zakona o splošnem upravnem postopku, opraviti najkasneje v treh mesecih od sklenitve pogodbe o zaposlitvi.

Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za nedoločen čas s šestmesečnim poskusnim delom. Izbrani kandidat bo delo opravljal v uradniškem nazivu Višji svetovalec III, z možnostjo napredovanja v višji naziv istega kariernega razreda. Izbrani kandidat bo delo opravljal v prostorih Občine Loška dolina, Cesta Notranjskega odreda 2, 1386 Stari trg pri Ložu.

 

Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, ki jo pošlje v zaprti ovojnici z označbo: »Javni natečaj – višji svetovalec za splošne in stanovanjske zadeve«, ki jo v roku 8 dni od dneva objave na Zavodu RS za zaposlovanje in  spletnih straneh Občine Loška dolina www.loskadolina.si pošlje v zaprti ovojnici na naslov: Občina Loška dolina, Cesta Notranjskega odreda 2, 1386 Stari trg pri Ložu. Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov danica.zrim@loskadolina.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.

Kandidati bodo o izboru pisno obveščeni.

Dodatne informacije o izvedbi javnega natečaja lahko dobite na tel.: 01/70-50-679, ga. Danica Zrim.

 

OBČINA LOŠKA DOLINA

ŽUPAN

Matjaž Antončič

 

Priloga:

Novica
Na glavno vsebino