Novice in obvestila

Javni natečaj – višji nadzornik za komunalne zadeve
19. 01. 2009

Na podlagi prvega odstavka 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS št. 63/07-uradno prečiščeno besedilo) Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Postojna, Cerknica, Pivka, Loška dolina in Bloke, Ljubljanska cesta 4, Postojna, objavlja javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta: Višji nadzornik za komunalne zadeve- občinski redar

Delovno mesto je uradniško delovno mesto, ki se opravlja v nazivu višji nadzornik za komunalne zadeve – občinski redar I ali višji nadzornik za komunalne zadeve- občinski redar II ali višji nadzornik za komunalne zadeve- občinski redar III.

Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:

• najmanj višja strokovna izobrazba ali višješolska izobrazba(prejšnja) splošne ali strokovne smeri;

• 6 mesecev delovnih izkušenj,

• predpisan preizkus znanja za vodenje in odločanje v prekrškovnem postopku,

• preizkus znanja za pridobitev naziva občinski redar,

• usposabljanje za imenovanje v naziv,

• opravljen vozniški izpit B kategorije,

• znanje uradnega jezika,

• državljanstvo Republike Slovenije,

• ne smejo biti pravnomočno obsojeni zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in ne smejo biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,

• zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.

Kot delovne izkušnje se šteje delovna doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno oziroma pripravništvo opravljeno pri istem ali pri drugem delodajalcu. Za delovne izkušnje se štejejo tudi delovne izkušnje, ki jih je javni uslužbenec pridobil z opravljanjem del na delovnem mestu, za katero se zahteva eno stopnjo nižja izobrazba, razen pripravništva v eno stopnjo nižji izobrazbi. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi delo na enaki stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za katero oseba kandidira, pri čemer se upošteva čas opravljanja takega dela in stopnja izobrazba.

Pri izbranem kandidatu se bo preverjalo ali ima opravljen preizkus znanja za vodenje in odločanje v prekrškovnem postopku, usposabljanje za imenovanje v naziv in preizkus strokovne usposobljenosti za opravljanje del in nalog občinskega redarja (preizkus znanja za pridobitev naziva občinski redar).

Delovno področje:

– opravljanje zahtevnejših inšpekcijskih postopkov pred izdajo odločbe;

– opravljanje zahtevnejših upravnih nalog;

– odločanje v hitrem prekrškovnem postopku;

– vodenje zahtevnejših evidenc in opravljanje dejanj v zvezi z izdajanjem potrdil na njihovi podlagi;

– vodenje seznamov in pregledov s strokovnega področja;

– izdelovanje zahtevnejših evidenc;

– nadzor nad izdajanjem nalog po zakonu o lokalni samoupravi, zakonu o varnosti cestnega prometa, zakonu o varstvu javnega reda in mira ter po odlokih občin ustanoviteljic;

– vodenje enostavnih upravnih postopkov na prvi stopnji;

– vodenje postopkov in izdajanje plačilnih nalogov iz pristojnosti občinskega redarstva;

– vodenje evidenc prekrškovnega organa po zakonu o občinskem redarstvu;

– opozarjanje fizičnih in pravnih oseb o ugotovljenih nepravilnostih;

– neposredno izrekanje in izterjava denarnih kazni na kraju prekrška;

– izdajanje odredb v skladu z odloki občin ustanoviteljic;

– evidentiranje opaženih nepravilnosti in prekrškov na terenu;

– priprava predlogov za izboljšanje razmer na terenu;

– opravljanje drugih nalog s področja občinskega redarstva;

– opravljanje drugih nalog po navodilu nadrejenega.

Prijava mora vsebovati:

– izjavo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena,

opis delovnih izkušenj, iz katerega je razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih

delovnih izkušenj,

– izjavo o opravljenem preizkusu znanja za vodenje in odločanje v prekrškovnem postopku

– izjavo o opravljenem preizkusu znanja za pridobitev naziva občinski redar

– izjavo o opravljenem vozniškem izpitu B kategorije,

– izjavo kandidata, da :

a) je državljan Republike Slovenije

b) ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,

c) zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti,

– izjavo, da za namen tega natečajnega postopka dovoljuje medobčinskemu inšpektoratu in redarstvu, pridobitev podatkov iz 7. alineje iz uradne evidence. V primeru, da kandidat s tem ne bi soglašal, mora sam priložiti ustrezna dokazila.

Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis ter da kandidat v prijavi poleg formalne izobrazbe navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil.

Delovni čas na delovnem mestu višji nadzornik za komunalne zadeve-občinski redar je neenakomerno razporejen, delo je več izmensko, v gibljivem, nestalnem urniku. Izbrani kandidat bo naloge na uradniškem delovnem mestu opravljal v nazivu višji nadzornik za komunalne zadeve-občinski redar III, z možnostjo napredovanja v naziv višji nadzornik za komunalne zadeve-občinski redar II in višji nadzornik za komunalne zadeve-občinski redar I. Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za nedoločen čas, s polnim delovnim časom in dvomesečnim poskusnim delom.

Izbrani kandidat bo delo opravljal v prostorih Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Postojna, Cerknica, Pivka, Loška dolina in Bloke (občine ustanoviteljice), Ljubljanska cesta 2, 6230 Postojna ter na terenu na območjih občin ustanoviteljic.

Formalno nepopolne prijave v skladu z 21. členom Uredbe o postopku za zasedbo prostega delovnega mesta v organih državne uprave in v pravosodnih organih (Uradni list RS, št. 139/06) ne bodo uvrščene v izbirni postopek. V izbirnem postopku se bo presojala strokovno usposobljenost kandidatov na podlagi podane vloge in ustnega razgovora.

Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, ki jo pošlje v zaprti ovojnici z označbo: »Javni natečaj za prosto uradniško delovno mesto v MIR – ne odpiraj« na naslov: Občina Postojna, Ljubljanska cesta 4, 6230 Postojna, v roku 8 dni od dneva objave na Zavodu RS za zaposlovanje in na spletnih straneh Občine Postojna www.postojna.si .

Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska prijava, poslana na elektronski naslov: obcina@postojna.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.

Kandidati bodo o izbiri obveščeni najkasneje v roku 15 dni po opravljeni izbiri.

Informacije o izvedbi javnega natečaja lahko dobite na tel. št. 05/726-55-50.

Obvestilo o končanem izbirnem postopku bo objavljeno na spletnih straneh Občine Postojna.

V besedilu javnega natečaja uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženski in moški spol.

Na glavno vsebino