Grafične priloge – seja Komisije za komunalo, prostor in varstvo okolja

Grafične priloge h gradivu "Predlog odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje EUP ST 21 CDi - del" , ki ga bo obravnavala Komisija za komunalo, prostor in varstvo okolja.
Datum: 29. septembra, 2016

1 Izsek iz grafičnega načrta kartografskega dela OPN

2 Koncept prostorske ureditve

3 Prikaz lege objektov

4 Prikaz ureditev potrebnih za varovanje okolja

5 Prostorski prikaz načrtovanih ureditev

Skip to content