Novice in obvestila

Grafične priloge – seja Komisije za komunalo, prostor in varstvo okolja
29. 09. 2016

1 Izsek iz grafičnega načrta kartografskega dela OPN

2 Koncept prostorske ureditve

3 Prikaz lege objektov

4 Prikaz ureditev potrebnih za varovanje okolja

5 Prostorski prikaz načrtovanih ureditev

Na glavno vsebino