Novice in obvestila

Glasovanje po pošti – Nadomestne volitve 2023
21. 02. 2023

GLASOVANJE PO POŠTI (75. člen Zakon o lokalnih volitvah)

V skladu s 75. členom Zakona o lokalnih volitvah v povezavi z 81. členom Zakona o volitvah v Državni zbor lahko volivci, ki so v priporu, zavodu za prestajanje kazni, v bolnišnici ali v socialnovarstvenem zavodu za institucionalno varstvo glasujejo po pošti. Na enak način lahko glasujejo tudi invalidi, če to sporočijo občinski volilni komisiji občine Loška dolina in predložijo odločbo pristojnega organa o priznanju statusa invalida. Volivec, ki uveljavlja pravico glasovanja po pošti, mora najpozneje 10 dni pred dnem glasovanja, to je do vključno srede 01.03.2023, poslati občinski volilni komisiji Občine Loška dolina zahtevek za tak način glasovanja. V zahtevku mora navesti svoje osebne podatke, ter naslov na katerega naj mu občinska volilna komisija pošlje volilno gradivo.

Volivci, ki jim je bila nepredvideno odvzeta prostost oziroma so nepredvideno sprejeti na zdravljenje v bolnišnico ali pa v institucionalno varstvo socialnovarstvenega zavoda ali so prejeli odločbo o invalidnosti po roku iz prejšnjega odstavka, lahko glasujejo po pošti, če to sporočijo občinski volilni komisiji, na območju katere so vpisani v volilni imenik, najkasneje pet dni pred dnem glasovanja oziroma najpozneje 06.03.2023 in o tem priložijo ustrezno dokazilo (npr. potrdilo ali odločbo).

Po pošti lahko glasujejo tudi volivci, ki jim je odreja izolacija zaradi okužbe s SARS-CoV-2. Obvestilu je potrebno priložiti ustrezno dokazilo.

Invalidi lahko glasujejo po pošti tudi stalno, če to sporočijo državni volilni komisiji in predložijo odločbo pristojnega organa o priznanju statusa invalida. To sporočilo velja do preklica. Prvo sporočilo o stalnem glasovanju po pošti mora invalid posredovati v roku iz drugega oziroma tretjega odstavka 81. člena Zakona o volitvah v Državni zbor.

 

Obrazec za glasovanje po pošti

Na glavno vsebino