Novice in obvestila

9. redna seja Občinskega sveta Občine Loška dolina
24. 09. 2007

številka: 032-1/2007
datum: 20. junij, 2007

Na podlagi 22. člena statuta Občine Loška dolina (Ur.list RS, št. 49/99 in 22/00) in 11. člena poslovnika Občinskega sveta Občine Loška dolina (Ur. list RS, št. 85/99)

S K L I C U J E M

9. redno sejo Občinskega sveta Občine Loška dolina,ki bo v

ČETRTEK, 27. septembra 2007 ob 19. uri,
v sejni sobi Občine Loška dolina, Cesta Notranjskega odreda 2, 1386 Stari trg pri Ložu

z naslednjim

DNEVNIM REDOM:

1. potrditev zapisnika 8. redne seje, z dne 28.6.2007
zapisnik_8__seje.pdf

2. pregled realizacije sklepov

3. predlog odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega vzgojno izobraževalnega in vzgojno varstvenega zavoda Osnovna šola heroja Janeza Hribarja Stari trg pri Ložu – skrajšani postopek
predlog_odloka_o_sremembah_in_dopolnitvah_odloka.pdf

4. izjava o nasprotovanju gojenja gensko spremenjenih organizmov (GSO) na območju Občine Loška dolina
izjava_o_nasprotovanju_gso_na_obmocju_obcine_loska_dolina.pdf

5. razrešitev člana nadzornega odbora Občine Loška dolina in imenovanje novega člana
razresitev_clana_no_obcine_loska_dolina_in_imenovanje_novega_clana.pdf

6. izvolitev predstavnika Občine Loška dolina v volilno telo za volitve članov Državnega sveta in določitev kandidata za člana Državnega sveta
izvolitev_predstavnika_obcine_ld_v_volilno_telo_za_volitve.pdf

7. imenovanje občinske volilne komisije
imenovanje_obcinske_volilne_komisje_ii_.pdf

8. podelitev priznanja “SREBRNI GRB OBČINE LOŠKA DOLINA”
podelitev_priznanja_srebrni_grb_obcine_loska_dolina.pdf

9. pobude in vprašanja

Župan Občine Loška dolina
Janez Sterle

INFORAMACIJA: Poročilo o izvrševanju proračuna Občine Loška dolina za prvo polletje leta 2007
porocilo_o_izvrsevanju_proracuna.pdf
VABLJENI:
– člani občinskega sveta
– uprava Občine Loška dolina
– predsednik Nadzornega odbora
– mediji

V VEDNOST:
– Knjižnica Jožeta Udoviča Cerknica, Partizanska 22
– predsedniki političnih strank (Stanislav Pavlič, Janez Komidar)

Skip to content