Novice in obvestila

8. seja občinskega sveta
09. 07. 2007

Na podlagi 22.člena statuta Občine Loška dolina (Ur.list RS, št. 49/99 in 22/00) in 11. člena poslovnika Občinskega sveta Občine Loška dolina (Ur. list RS, št. 85/99)

S K L I C U J E M

8. redno sejo Občinskega sveta Občine Loška dolina, ki bo v

ČETRTEK, 28. junija 2007 ob 19. uri,
v sejni sobiObčine Loška dolina, Cesta Notranjskega odreda 2, 1386 Stari trg pri Ložu

z naslednjim

D N E V N I M R E D O M:

1. potrditev zapisnika 7. redne seje, z dne 30.5.2007
2. pregled realizacije sklepov
3. predlog odloka o spremembi odloka o predkupni pravici v Občini Loška dolina na nepremičninah – hitri postopek
4. predlog odloka o ustanovitvi organa skupne občinske uprave “Medobčinski inšpektorat in redarstvo”
5. predlog odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Loška dolina – skrajšani postopek
6. mnenje k predlogu območij pokrajin v Sloveniji
7. kadrovske zadeve
a. ugotovitveni sklep o prenehanju mandata članu Občinskega sveta Občine Loška dolina
b. imenovanje predstavnikov ustanovitelja v svet javnega zavoda na področju kulture in turizma v Občini Loška dolina “Javni zavod za kulturo in turizem grad Snežnik”
8. načrt razvoja odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij v Občini Loška dolina
9. pobude in vprašanja

Župan Občine Loška dolina
Janez Sterle

VABLJENI:
– člani občinskega sveta
– uprava Občine Loška dolina
– predsednik Nadzornega odbora
– mediji

V VEDNOST:
– Knjižnica Jožeta Udoviča Cerknica, Partizanska 22
– predsedniki političnih strank (Stanislav Pavlič, Janez Komidar)

Na glavno vsebino