Novice in obvestila

6. redna seja Občinskega sveta občine Loška dolina
19. 06. 2019

Na podlagi 33. člena Statuta Občine Loška dolina (Uradno glasilo Občine Loška dolina št  62 – uradno prečiščeno besedilo, št. 88 in 111) in 19. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Loška dolina (Uradno glasilo Občine Loška dolina št. 64 in št. 88)  sklicuje župan Janez Komidar 6.  redno sejo Občinskega sveta občine Loška dolina, ki bo v četrtek, 20. junija 2019, ob 18. uri.

 

DNEVNI RED:

 

1. Potrditev zapisnika 5. redne seje z dne 16.05.2019

2. Pregled realizacije sklepov

3. Predlog Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje Ograde – EUP ST 02-del

Grafika

4. Predlog Odloka o spremembi odloka o razglasitvi dreves in drevoredov za naravne znamenitosti – skrajšani postopek

5. Elaborat o oblikovanju cen za odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode v občini Loška dolina

6. Elaborat o oblikovanju cen za ravnanje s komunalnimi odpadki v občini Loška dolina

7. Elaborat o oblikovanju cen za oskrbo s pitno vodo v občini Loška dolina

8. Poročilo o poteku aktvnosti glede izgradnje večnamenske športne dvorane

9. Poročilo o poteku aktvnosti glede večjih investicij, ki jih izvaja Občina Loška dolina

Poročilo k 8. in 9. točki

10. Pobude in vprašanja

 

Predvajanje 6. redne seje bo potekalo na lokalni televiziji Oron:

 

Nedelja, 23.6.2019, ob 13.20

Torek, 25.6.2019, ob 20.00

Četrtek, 27.6.2019, ob 21.00

Skip to content