Novice in obvestila

6. redna seja Občinskega sveta Občine Loška dolina
27. 09. 2023

Na podlagi 33. člena Statuta Občine Loška dolina (Uradno glasilo Občine Loška dolina št  62 – uradno prečiščeno besedilo, št. 88 in 111) in 19. člena Poslovnika Občinskega sveta občine Loška dolina (Uradno glasilo Občine Loška dolina št. 64, 69, 88 in 151)  župan Matjaž Antončič sklicuje 6.  redno sejo Občinskega sveta Občine Loška dolina, ki bo v ČETRTEK, dne 5. oktobra 2023 ob 18.00 uri.

DNEVNI RED:

1. Potrditev zapisnika 5. redne seje z dne 07.06.2023

2. Potrditev zapisnika 3. dopisne seje z dne 19.07.2023

3. Potrditev zapisnika 4. dopisne seje z dne 21.09.2023

4. Pregled realizacije sklepov

5. Strategija razvoja turizma v destinaciji Zeleni kras 2022-2027

Strategija razvoja turizma v destinaciji Zeleni kras (2022-2027)

6. Letno poročilo Javnega zavoda za kulturo, turizem in medgeneracijsko sodelovanje Snežnik za leto 2022

Letno poročilo Javnega zavoda Snežnik za leto 2022

7. Strateški načrt Javnega zavoda Snežnik 2022-2027

Strateški načrt JZ Snežnik 2022-2027

8. Odlok o pokopališkem redu v Občini Loška dolina – prva obravnava

9. Predlog Odloka o spremembah Odloka o ustanovitvi organa skupne občinske uprave občin Postojna, Cerknica, Pivka, Loška dolina in Bloke – skrajšan postopek

10. Podelitev priznanj Občine Loška dolina v letu 2023

11. Imenovanje občinske volilne komisije

12. Poročilo o poteku aktivnosti glede večjih investicij, ki jih izvaja Občine Loška dolina

13. Končno poročilo o izvedbi nadzora nad razpolaganjem s premoženjem in namenskostjo in smotrnostjo porabe proračunskih sredstev za izvedeno investicijo – Obnova vodovoda in rekonstrukcija ceste Lož – Podlož, vključno z začasnim priključkom

14. Končno poročilo o opravljenem nadzoru nad namenskostjo in smotrnostjo porabe proračunskih sredstev za izvedeno investicijo  – Obnova vodovoda Viševek-Vrhnika-Obrh

15. Pobude in vprašanja

Novica
Na glavno vsebino