Novice in obvestila

5. seja občinskega sveta
09. 07. 2007

Na podlagi 22.člena statuta Občine Loška dolina (Ur.list RS, št. 49/99 in 22/00) in 11. člena poslovnika Občinskega sveta Občine Loška dolina (Ur. list RS, št. 85/99)

S K L I C U J E M

5. redno sejo Občinskega sveta Občine Loška dolina, ki bo v

ČETRTEK, 29. marca 2007 ob 19. uri,
v sejni sobiObčine Loška dolina, Cesta Notranjskega odreda 2, 1386 Stari trg pri Ložu

z naslednjim

D N E V N I M R E D O M:

1. potrditev zapisnika 4. redne seje
zapisnik_4__eje.pdf
2. pregled realizacije sklepov
3. predlog odloka o proračunu Občine Loška dolina za leto 2007
predlog_proracun.pdf
proracun_uvod.pdf
proracun_obrazlozitev.pdf
proracun_razvojni_programi.pdf
proracun_kadrovski_nacrt.pdf
proracun_nacrt_nabav.pdf
proracun_program_prodaje.pdf
proracun_posredni_uporabniki.pdf
proracun_v_tolarjih.pdf
4. predlog odloka o ustanovitvi javnega zavoda na področju kulture in turizma v Občini Loška dolina “Javni zavod za kulturo in turizem grad Snežnik”
zavodsneznik.pdf

5. cene programov predšolske vzgoje v vrtcu Osnovne šole heroja Janeza Hribarja Stari trg pri Ložu
cene_vrtec.pdf
6. letni program športa Občine Loška dolina za leto 2007
program_sport.pdf
7. letni program ljubiteljskih kulturnih dejavnosti v Občini Loška dolina za leto 2007
program_kultura.pdf
8. osnutek odloka o občinskih taksah v Občini Loška dolina
obcinske_takse.pdf
9. predlog pravilnika o dopolnitvi pravilnika o plačah in plačilih za opravljanje funkcije občinskega funkcionarja in članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov
pravilnik_place.pdf
10. predlog pravilnika o spremembah pravilnika o nagrajevanju odgovornega urednika in uredniškega odbora
pravilnik_urednik.pdf
11. kadrovske zadeve
a. imenovanje člana Vaškega odbora Markovec in Knežja Njiva
b. imenovanje člana vaškega odbora Vrhnika
VO Markovec ter Vrhnika
kadrovske.pdf
12. pobude in vprašanja
pobude_odgovori.pdf

Župan Občine Loška dolina
Janez Sterle
informacija – poročilo o izvajanju programov športa za leto 2008
inf_sport.pdf

VABLJENI:
– člani občinskega sveta
– uprava Občine Loška dolina
– predsednik Nadzornega odbora
– mediji

V VEDNOST:
– Knjižnica Jožeta Udoviča Cerknica, Partizanska 22
– predsedniki političnih strank (Stanislav Pavlič, Janez Komidar)

Na glavno vsebino