Novice in obvestila

3. redna seja Občinskega sveta Občine Loška dolina
16. 03. 2023

Na podlagi 33. člena Statuta Občine Loška dolina (Uradno glasilo Občine Loška dolina št  62 – uradno prečiščeno besedilo, št. 88 in 111) in 19. člena Poslovnika Občinskega sveta občine Loška dolina (Uradno glasilo Občine Loška dolina št. 64, 69, 88 in 151)  župan Matjaž Antončič sklicuje  3.  redno sejo Občinskega sveta Občine Loška dolina, ki bo v ČETRTEK, dne 23. marca 2023 ob 18.00 uri.

DNEVNI RED:

1. Potrditev zapisnika 2. redne seje, z dne 5.1. 2023 in potrditev zapisnika 1. dopisne seje z dne 26.01.2023

2. Pregled realizacije sklepov

3. Poročilo Občinske volilne komisije o izidu volitev za nadomestnega člana občinskega sveta

4. Potrditev mandata nadomestnemu članu občinskega sveta

a) Imenovanje mandatne komisije za pregled prispelih pritožb in pripravo predloga potrditve mandata članu občinskega sveta

b) Poročilo mandatne komisije in potrditev mandata članu občinskega sveta

5. Predlog odloka o spremembah in dopolnitvah občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje EUP ST 28 IP – sever

6. Elaborat o oblikovanju cen za odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode v Občini Loška dolina in določitev subvencioniranja cene v Občini Loška dolina

7. Elaborat o oblikovanju cen za oskrbo s pitno vodo in določitev subvencioniranja cene v Občini Loška dolina

8. Elaborat o oblikovanju cen za ravnanje s komunalnimi odpadki v Občini Loška dolina

9. Soglasje k cenam socialno varstvenih storitev – pomoč družini na domu

10. Cene programov predšolske vzgoje v Vrtcu Polhek pri Osnovni šoli heroja Janeza Hribarja Stari trg pri Ložu

11. Predlog odloka o proračunu Občine Loška dolina za leto 2023 – prva obravnava

Odlok o proračunu Občine Loška dolina za leto 2023 – prva obravnava

12. Sklep o začasnem financiranju Občine Loška dolina v mesecu aprilu 2023

13. Letni program športa Občine Loška dolina za leto 2023

14. Letni program ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Loška dolina za leto 2023

15. Imenovanje predstavnika Občine Loška dolina v Razvojni svet Primorsko – notranjske regije

16. Imenovanje članov Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu

17. Imenovanje predstavnika lokalne skupnosti v »Svet lokalnih skupnosti CSD Primorsko-Notranjska«

18. Imenovanje predstavnikov ustanovitelja v svet Javnega zavoda Snežnik

19. Imenovanje članov vaških odborov

20. Poročilo o poteku aktivnosti glede večjih investicij, ki jih izvaja Občina Loška dolina

21. Pobude in vprašanja

Na glavno vsebino