Novice in obvestila

23. redna seja Občinskega sveta občine Loška dolina
13. 02. 2014

Dnevni red:

1. Potrditev zapisnika 22. redne seje z dne 23.1. 2014

2. Pregled realizacije sklepov

3. Odlok o proračunu Občine Loška dolina za leto 2014 – druga obravnava

4. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu (OPPN) za južno povezovalno cesto Stari trg pri Ložu v Občini Loška dolina

5. Spremembe in dopolnitve letnega programa športa Občine Loška dolina za leto 2014

6. Kadrovske zadeve: Imenovanje direktorja javnega zavoda za kulturo in turizem grad Snežnik

7. Pobude in vprašanja

Gradivo za sejo

Na glavno vsebino