Novice in obvestila

20. redna seja Občinskega sveta občine Loška dolina
14. 04. 2022

Na podlagi 33. člena Statuta Občine Loška dolina (Uradno glasilo Občine Loška dolina št  62 – uradno prečiščeno besedilo, št. 88 in 111) in 19. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Loška dolina (Uradno glasilo Občine Loška dolina št. 64, 69, 88 in 151) župan Janez Komidar S K L I C U J E 20.  redno sejo Občinskega sveta Občine Loška dolina, ki bo v ČETRTEK, dne 21.4. 2022 ob 18.00 uri. 

 

DNEVNI RED:

 

1 Potrditev zapisnika 19.  redne seje, z dne 24.3. 2021

2  Pregled realizacije sklepov

3 Predlog odloka o ureditvi javne službe zagotavljanja zavetišča za zapuščene živali na območju Občine Loška dolina – druga obravnava

4 Letno poročilo JP Komunala Cerknica d.o.o. za leto 2021

 Letno poročilo – JP Komunala Cerknica 

5 Letno poročilo javnega zavoda Zdravstveni dom dr. Božidarja Lavriča Cerknica za leto 2021

Letno poročilo – ZD Cerknica

6 Letno poročilo  javnega zavoda OŠ heroja Janeza Hribarja Stari trg pri Ložu za leto 2021

Letno poročilo – OŠ Stari trg 

7 Letno poročilo Javnega zavoda za kulturo, turizem in medgeneracijsko sodelovanje Snežnik za leto 2021

Letno poročilo – JZ Snežnik

8 Zaključni račun Občine Loška dolina za leto 2021

Zaključni račun 2021

9 Poročilo o poteku aktivnosti glede večjih investicij, ki jih izvaja Občina Loška dolina

10 Končno poročilo Nadzornega odbora o opravljenem nadzoru finančnega poslovanja Zdravstvenega doma dr. Božidarja Lavriča Cerknica

11 Določitev delovne uspešnosti direktorja Javnega zavoda za kulturo, turizem in medgeneracijsko sodelovanje Snežnik za leto 2021 

12 Pobude in vprašanja

Na glavno vsebino