Novice in obvestila

2. redna seja Občinskega sveta Občine Loška dolina
28. 12. 2022

Na podlagi 33. člena Statuta Občine Loška dolina (Uradno glasilo Občine Loška dolina št  62 – uradno prečiščeno besedilo, št. 88 in 111) in 19. člena Poslovnika Občinskega sveta občine Loška dolina (Uradno glasilo Občine Loška dolina št. 64, 69, 88 in 151)  župan Matjaž Antončič sklicuje 2.  redno sejo Občinskega sveta Občine Loška dolina, ki bo v ČETRTEK, dne 5. januarja 2023 ob 18.00 uri

D N E V N I   R E D:

1 Potrditev zapisnika 1. konstitutivne redne seje, z dne 13.12.2022

2 Pregled realizacije sklepov

3 Imenovanje Nadzornega odbora Občine Loška dolina

4 Imenovanje članov stalnih delovnih teles občinskega sveta Občine Loška dolina in drugih delovnih teles in odborov Občine Loška dolina:

  • Statutarno pravna komisija
  • Komisija za komunalo, prostor in varstvo okolja
  • Komisija za družbene dejavnosti
  • Komisija za gospodarske dejavnosti
  • Stanovanjski odbor Občine Loška dolina
  • Uredniški odbor Javnega glasila Obrh
  • Odgovorni urednik javnega glasila Obrh

5 Imenovanje pooblaščenca Občine Loška dolina v skupščino JP Komunala Cerknica d.o.o.

6  Imenovanje nadomestnega člana Občinske volilne komisije

7 Imenovanje nadomestnih predstavnikov ustanovitelja v Svet osnovne šole heroja Janeza Hribarja Stari trg pri Ložu

8 Predlog odloka o spremembah odloka o ustanovitvi organa Skupne občinske uprave občin Postojna, Cerknica, Pivka, Loška dolina in Bloke – skrajšani postopek

9 Informacija o imenovanju podžupanj Občine Loška dolina

10 Pobude in vprašanja

Na glavno vsebino