Novice in obvestila

17. redna seja Občinskega sveta občine Loška dolina
03. 02. 2022

Na podlagi 33. člena Statuta Občine Loška dolina (Uradno glasilo Občine Loška dolina št  62 – uradno prečiščeno besedilo, št. 88 in 111) in 19. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Loška dolina (Uradno glasilo Občine Loška dolina št. 64, 69, 88 in 151) sklicuje župan Janez Komidar 17.  redno sejo Občinskega sveta občine Loška dolina, ki bo v četrtek, 10. februarja 2022, ob 18. uri.

 

DNEVNI RED

 

Potrditev zapisnika 16.  redne seje, z dne 14.10. 2021 in 1. izredne seje z dne 14.12. 2021

2  Pregled realizacije sklepov

3 Predlog odloka o proračunu Občine Loška dolina za leto 2022 – prva obravnava

Proračun Občine Loška dolina za leto 2022 – prva obravnava

Elaborat o oblikovanju cen za oskrbo s pitno vodo v občini Loška dolina

 Elaborat o oblikovanju cen – oskrba s pitno vodo 

Elaborat o oblikovanju cen za odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode v občini Loška dolina

Elaborat o oblikovanju cen – odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode 

Elaborat o oblikovanju cen za ravnanje z odpadki v občini Loška dolina

 Elaborat o oblikovanju cen – ravnanje z odpadki 

7 Soglasje k cenam socialno varstvenih storitev – pomoč družini na domu

8 Sklep o dodeljevanju finančnih spodbud na področju podjetništva v občini Loška dolina v letu 2022

9  Letni program športa v občini Loška dolina za leto 2022

10 Letni program ljubiteljske kulturne dejavnosti v občini Loška dolina za leto 2022

11 Sklep o ukinitvi javne posesti in javnega dobra

12 Imenovanje člana uredniškega odbora Javnega glasila Obrh

13 Poročilo o poteku aktivnosti glede izgradnje večnamenske športne dvorane 

14 Poročilo o poteku aktivnosti glede večjih investicij, ki jih izvaja Občina Loška dolina

15 Končno poročilo nadzornega odbora o opravljenem nadzoru »Naročila, izvedba in plačila storitev svetovanja vključno s pravnimi storitvami v Občini Loška dolina za obdobje od 1.4. 2019 do 31.12. 2020«

16 Pobude in vprašanja

Na glavno vsebino