Novice in obvestila

17. redna seja Občinskega sveta občine Loška dolina
05. 10. 2017

Na podlagi 33. člena Statuta Občine Loška dolina (Uradno glasilo Občine Loška dolina št  62 – uradno prečiščeno besedilo in št. 88) in 19. člena Poslovnika Občinskega sveta občine Loška dolina (Uradno glasilo Občine Loška dolina št. 64 in št. 88)  sklicuje župan Janez Komidar 17.  redno sejo Občinskega sveta Občine Loška dolina, ki bo v četrtek, 12. oktobra 2017, ob 18. uri.

Dnevni red:

 

  1. Potrditev zapisnika 16.  redne seje z dne 21.09.2017
  2. Pregled realizacije sklepov
  3. Izvolitev predstavnika Občine Loška dolina v volilno (elektorsko) telo za volitve članov državnega sveta in določitev kandidata za člana Državnega sveta – predstavnika lokalnih interesov
  4. Imenovanje nadomestnega člana Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Loška dolina
  5. Razrešitev  predsednika in člana Komisije za komunalo, prostor in varstvo okolja ter člana Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
  6. Pobude in vprašanja

Na glavno vsebino