Novice in obvestila

16. redna seja Občinskega sveta občine Loška dolina
11. 12. 2008

številka: 032-7/2008-1

datum: 8. decembra 2008

Na podlagi 22. člena statuta Občine Loška dolina (Ur. list RS, št. 49/99 in 22/00) in 11. člena poslovnika Občinskega sveta Občine Loška dolina (Ur. list RS, št. 85/99)

S K L I C U J E M

16. redno sejo Občinskega sveta Občine Loška dolina, ki bo v

ČETRTEK, 18. decembra 2008 ob 18. uri,

v sejni sobi Občine Loška dolina, Cesta Notranjskega odreda 2, 1386 Stari trg pri Ložu

z naslednjim

D N E V N I M R E D O M:

1. Potrditev zapisnika 15. redne seje, z dne 09.10.2008

zapisnik

2. Pregled realizacije sklepov

3. Predlog cen programov predšolske vzgoje v vrtcu Polhek pri Osnovni šoli heroja Janeza Hribarja Stari trg pri Ložu

gradivo

4. Soglasje k cenam socialno varstvenih storitev-pomoč družini na domu

gradivo

5. Predlog za povišanje cen storitev oskrbe s pitno vodo

gradivo

6. Predlog za povišanje cen storitev oskrbe odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih in padavinskih voda

gradivo

7. Predlog za povišanje cen komunalnih storitev ravnanja s komunalnimi odpadki

gradivo

8. pobude in vprašanja

Župan Občine Loška dolina

Janez Sterle

Na glavno vsebino