16. redna seja Občinskega sveta občine Loška dolina

Na podlagi 33. člena Statuta Občine Loška dolina (Uradno glasilo Občine Loška dolina št. 62 – uradno prečiščeno besedilo) in drugega odst. 7. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Loška dolina (Uradno glasilo Občine Loška dolina št. 64) sklicuje župan 16. redno sejo Občinskega sveta Občine Loška dolina, ki bo v četrtek, 28. 3. 2013, ob 18. uri, v v sejni sobi Občine Loška dolina, Cesta Notranjskega odreda 2, 1386 Stari trg pri Ložu.
Datum: 21. marca, 2013
Dnevni red:

1. Potrditev zapisnika 15. redne seje z dne 24.1. 2013

2. Pregled realizacije sklepov

3. Predlog odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o simbolih, občinskem prazniku in priznanjih v občini Loška dolina – druga obravnava

4. Predlog odloka o plakatiranju in oglaševanju v Občini Loška dolina – prva obravnava

5. Predlog odloka o ravnanju z zapuščenimi vozili v Občini Loška dolina – prva obravnava

6. Predlog odloka o spremembah odloka o ustanovitvi javnega vzgojno izobraževalnega in vzgojno varstvenega zavoda Osnovna šola heroja Janeza Hribarja Stari trg – skrajšani postopek

7. Predlog odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o predkupni pravici Občine Loška dolina na nepremičninah – skrajšani postopek

8. Predlog sklepa o dopolnitvi letnega načrta pridobivanja nepremičnega premoženja Občine Loška dolina za leto 2013

9. Predlog pravilnika o dodelitvi nepovratnih finančnih sredstev za sofinanciranje nakupa malih komunalnih čistilnih naprav v Občini Loška dolina

10. Elaborat o oblikovanju cen za odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Loška dolina

11. Kadrovske zadeve:

11 a) Imenovanje predstavnikov ustanovitelja v svet zavoda »Zdravstveni dom dr. Božidarja Lavriča Cerknica«

11 b)Imenovanje vršilca dolžnosti direktorja Javnega zavoda za kulturo in turizem grad Snežnik

12. Poročilo nadzornega odbora Občine Loška dolina o opravljenem nadzoru na programu porabe 1805 – šport in prostočasne aktivnosti (vezano na proračun 2012)

13. Poročilo nadzornega odbora Občine Loška dolina o opravljenem nadzoru porabe na proračunski postavki – drugi operativni odhodki 402999 vertikalno po proračunu 2012 (1.1.2012 do 30.9.2012)

14. Poročilo nadzornega odbora Občine Loška dolina o opravljenem nadzoru proračunska postavka 19007 – regresiranje prevozov učencev (vezano na proračun 2012)

15. Pobude in vprašanja

Župan občine Loška dolina

Janez Komidar

INFORMACIJE:

Poročilo o izvajanju programov športa za leto 2012

Poročilo o realizaciji priporočil Nadzornega odbora v obdobju od 1.1. 2011 do 31.12.2012

Skip to content