Novice in obvestila

16. redna seja Občinskega sveta občine Loška dolina
21. 03. 2013
Dnevni red:

1. Potrditev zapisnika 15. redne seje z dne 24.1. 2013

2. Pregled realizacije sklepov

3. Predlog odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o simbolih, občinskem prazniku in priznanjih v občini Loška dolina – druga obravnava

4. Predlog odloka o plakatiranju in oglaševanju v Občini Loška dolina – prva obravnava

5. Predlog odloka o ravnanju z zapuščenimi vozili v Občini Loška dolina – prva obravnava

6. Predlog odloka o spremembah odloka o ustanovitvi javnega vzgojno izobraževalnega in vzgojno varstvenega zavoda Osnovna šola heroja Janeza Hribarja Stari trg – skrajšani postopek

7. Predlog odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o predkupni pravici Občine Loška dolina na nepremičninah – skrajšani postopek

8. Predlog sklepa o dopolnitvi letnega načrta pridobivanja nepremičnega premoženja Občine Loška dolina za leto 2013

9. Predlog pravilnika o dodelitvi nepovratnih finančnih sredstev za sofinanciranje nakupa malih komunalnih čistilnih naprav v Občini Loška dolina

10. Elaborat o oblikovanju cen za odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Loška dolina

11. Kadrovske zadeve:

11 a) Imenovanje predstavnikov ustanovitelja v svet zavoda »Zdravstveni dom dr. Božidarja Lavriča Cerknica«

11 b)Imenovanje vršilca dolžnosti direktorja Javnega zavoda za kulturo in turizem grad Snežnik

12. Poročilo nadzornega odbora Občine Loška dolina o opravljenem nadzoru na programu porabe 1805 – šport in prostočasne aktivnosti (vezano na proračun 2012)

13. Poročilo nadzornega odbora Občine Loška dolina o opravljenem nadzoru porabe na proračunski postavki – drugi operativni odhodki 402999 vertikalno po proračunu 2012 (1.1.2012 do 30.9.2012)

14. Poročilo nadzornega odbora Občine Loška dolina o opravljenem nadzoru proračunska postavka 19007 – regresiranje prevozov učencev (vezano na proračun 2012)

15. Pobude in vprašanja

Župan občine Loška dolina

Janez Komidar

INFORMACIJE:

Poročilo o izvajanju programov športa za leto 2012

Poročilo o realizaciji priporočil Nadzornega odbora v obdobju od 1.1. 2011 do 31.12.2012

Skip to content