Novice in obvestila

16. redna seja Občinskega sveta občine Loška dolina
14. 09. 2017

Na podlagi 33. člena Statuta Občine Loška dolina (Uradno glasilo Občine Loška dolina št  62 – uradno prečiščeno besedilo in št. 88) in 19. člena Poslovnika Občinskega sveta občine Loška dolina (Uradno glasilo Občine Loška dolina št. 64 in št. 88)  sklicuje župan Janez Komidar 16.  redno sejo Občinskega sveta Občine Loška dolina, ki bo v četrtek, 21. septembra 2017, ob 18. uri, v sejni sobi Občine Loška dolina, Cesta Notranjskega odreda 2, 1386 Stari trg pri Ložu.

Dnevni red: 

  1. Potrditev zapisnikov 15.  redne seje z dne 20.04.2017 in 3. dopisne seje z dne 7.6.2016
  2. Pregled realizacije sklepov
  3. Predlog odloka o spremembah  odloka o varstvu virov pitne vode na območju Občine Loška dolina – skrajšani postopek
  4. Cene programov predšolske vzgoje v Vrtcu Polhek pri Osnovni šoli heroja Janeza Hribarja Stari trg pri Ložu
  5. Podelitev priznanj Občine Loška dolina za leto 2017
  6. Poročilo o napakah na vodovodnem sistemu Stari trg – Lož v letu 2017
  7. Sklep o podelitvi stavbne pravice
  8. Predlog za imenovanje izvedenca  v zvezi z nadzorom nad  izvedbo javnega naročila in izvedbo gradnje gozdne ceste v Stene.
  9. Pobude in vprašanja

 

Župan Občine Loška dolina

Janez Komidar

 

Na glavno vsebino