Novice in obvestila

14. redna seja Občinskega sveta občine Loška dolina
13. 06. 2008

številka: 032-4/2008
datum: 6. junija, 2008

Na podlagi 22. člena statuta Občine Loška dolina (Ur. list RS, št. 49/99 in 22/00) in 11. člena poslovnika Občinskega sveta Občine Loška dolina (Ur. list RS, št. 85/99)

S K L I C U J E M

14. redno sejo Občinskega sveta Občine Loška dolina, ki bo v

ČETRTEK, 19. junija 2008 ob 19. uri,
v sejni sobi Občine Loška dolina, Cesta Notranjskega odreda 2, 1386 Stari trg pri Ložu

z naslednjim

D N E V N I M R E D O M:

1. potrditev zapisnika 13. redne seje, z dne 17.04.2008
zapisnik_13__seje.pdf
2. pregled realizacije sklepov

3. poročilo poslovanju javnega zavoda OŠ heroja Janeza Hribarja Stari trg pri Ložu za leto 2007

4. poročilo o poslovanju javnega zavoda Zdravstveni dom dr. Božidarja Lavriča Cerknica za leto 2007
4__porocilo_zd.pdf
5. poročilo o poslovanju javnega podjetja Komunala Cerknica d.o.o. za leto 2007
5__porocilo_jp_komunala.pdf
6. osnutek odloka o zaključnem računu proračuna Občine Loška dolina za leto 2007 (gradivo ste že prejeli)
6__zakljucni_racun_proracuna_2007_uvod.pdf
zaklucni_racun_proracuna_vsebina_.pdf
zakljucni_racun_2007_obrazlozitev_.pdf
zaklucni_racun_proracuna_bilance_.pdf
7. soglasje k oblikovanju šestega oddelka v vrtcu Polhek
7__nov_odd__v_vrtcu.pdf
8. pravilnik o kriterijih in načinu sprejema otrok v vrtec
8__pravilnik_o_kriterijih_sprejema_otrok_v_vrtev.pdf
9. pobude in vprašanja

Župan Občine Loška dolina
Janez Sterle

Informacija: – poročilo o izvajanju programov športa za leto 2007
informacija_porocilo_izvajanje_sporta.pdf

Na glavno vsebino