Novice in obvestila

12. redna seja Občinskega sveta občine Loška dolina
06. 10. 2016

Dnevni red:

 

  1. Potrditev zapisnika 11.  redne seje, z dne 16. 6. 2016
  2. Pregled realizacije sklepov
  3. Predlog sprememb Statuta Občine Loška dolina – druga obravnava
  4. Predlog odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje EUP ST 21 CDi – del,

Predlog odloka, Grafične priloge:

1 Izsek iz grafičnega načrta kartografskega dela OPN

2 Koncept prostorske ureditve

3 Prikaz lege objektov

4 Prikaz ureditev potrebnih za varovanje okolja

5Prostorski prikaz načrtovanih ureditev

5. Podelitev priznanj Občine Loška dolina za leto 2016

6. Pobude in vprašanja

Na glavno vsebino