Novice in obvestila

11. redna seja Občinskega sveta občine Loška dolina
09. 06. 2016

Na podlagi 33. člena Statuta Občine Loška dolina (Uradno glasilo Občine Loška dolina št  62 – uradno prečiščeno besedilo in št. 88) in 19. člena Poslovnika Občinskega sveta občine Loška dolina (Uradno glasilo Občine Loška dolina št. 64 in št. 88)
sklicuje župan 11.  redno sejo Občinskega sveta občine Loška dolina, ki bo v četrtek, 16. junija 2016, ob 18. uri v sejni sobi Občine Loška dolina, Cesta Notranjskega odreda 2, 1386 Stari trg pri Ložu

z naslednjim D N E V N I M  R E D O M:

1. Potrditev zapisnika 10.  redne seje, z dne 5. 5. 2016
2. Pregled realizacije sklepov
3. Predlog odloka o spremembah  odloka odvajanju in čiščenju komunalnih odpadnih in padavinskih vod na območju Občine Loška dolina
4. Predlog odloka o spremembah odloka o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Loška dolina
5. Predlog odloka o spremembah odloka o  ravnanju s komunalnimi odpadki na območju Občine Loška dolina
6. Elaborat o oblikovanju cen storitev obvezne občinske gospodarske javne službe varstva okolja – odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode
7. Dopolnitev Letnega načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Loška dolina za leto 2016
8. Pobude in vprašanja

Gradivo

Župan Občine Loška dolina
Janez Komidar

Skip to content