Novice in obvestila

10. redna seja Občinskega sveta občine Loška dolina
22. 05. 2020

Na podlagi 33. člena Statuta Občine Loška dolina (Uradno glasilo Občine Loška dolina št  62 – uradno prečiščeno besedilo, št. 88 in 111) in 19. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Loška dolina (Uradno glasilo Občine Loška dolina št. 64 in št. 88)  sklicuje župan Janez Komidar 10.  redno sejo Občinskega sveta občine Loška dolina, ki bo v četrtek, 04. junija 2020, ob 18. uri.

 

DNEVNI RED:

1 Potrditev zapisnika 9. redne seje z dne 23.1.2020 in zapisnika 2. dopisne seje z dne 24.3.2020

 

2 Pregled realizacije sklepov

 

3 Predlog spremembe Poslovnika občinskega sveta Občine Loška dolina – prva obravnava

 

4 Predlog odloka o spremembah Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Občini Loška dolina – skrajšani postopek

 

5 Letno poročilo javnega zavoda Zdravstveni dom dr. Božidarja Lavriča Cerknica za leto 2019

Poročilo

 

6 Letno poročilo javnega zavoda OŠ heroja Janeza Hribarja Stari trg pri Ložu za leto 2019

Poročilo

 

7 Letno poročilo javnega zavoda za kulturo, turizem in medgeneracijsko sodelovanje Snežnik za leto 2019

Poročilo

 

8 Letno poročilo JP Komunala Cerknica d.o.o.

Poročilo

 

9 Zaključni račun Občine Loška dolina za leto 2019

Zaključni račun 2019

 

10 Elaborat za oblikovanje cen za odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode v Občini Loška dolina

 

11 Elaborat za oblikovanje cen za oskrbo s pitno vodo in določitev subvencioniranja cene v Občini Loška dolina

 

12 Sklep o dodeljevanju finančnih spodbud na področju podjetništva v Občini Loška dolina v letu 2020

 

13 Sklep o oprostitvi plačila socialno varstvene storitve pomoč družini na domu

 

14 Imenovanje člana Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

 

15 Imenovanje članov Vaškega odbora Viševek

 

16 Poročilo o poteku aktivnosti glede večjih investicij, ki jih izvaja Občina Loška dolina

 

17 Končno poročilo Nadzornega odbora o opravljenem nadzoru »Izvedbe projektne, investicijske in razpisne dokumentacije za gradnjo novega objekta – Večnamenske športne dvorane Stari trg pri Ložu«

 

18 Pobude in vprašanja

Na glavno vsebino