Zapisnik 29. redne seje občinskega sveta Občine Loška Dolina

Zapisnik 29. redne seje občinskega sveta, ki je bila 22.12.2005, s pričetkom ob 17. uri, v gasilski sejni sobi v Starem trgu
Datum: 22. decembra, 2005

prisotni:člani občinskega sveta Viktor Prosenc, Branko Troha, Janez Komidar, Marko Gorše, Zdravko Zrimšek, Marinko Klanfar (prispel ob 17,45), Borut Kraševec, Dušan Baraga, Armida Bavec, Franc Truden, Zdenko Truden, Anton Strle, Janez Škrbec, Jernej Zabukovec (prispel ob 17,35 uri)

občinska uprava: župan Janez Sterle, Robert Gradišar, Danica Zrim, Lidija Novak, Neva Šibenik, Ljuba Ogrinc in Andreja Buh

vabljeni: Zavod Oron – tudi za Radio 94 in Notranjske Novice, Andrej Kordiš – Nadzorni odborSejo je vodil župan Janez Sterle, pozdravil prisotne, ugotovil sklepčnost in v razpravo podal zapisnik prejšnje seje.

Svetniki so sprejeliSKLEPšt. 276: Občinski svet Občine Loška dolina potrjuje zapisnik svoje 28. redne seje.
za: soglasno

Nato je župan predlagal dnevni red kot v vabilu.

Armida Bavec je že na prejšnji seji dala pobudo, da se točka “pobude in vprašanja” uvrsti na tretje mesto, ker za to točko vedno zmanjka časa. Če svetniki želijo podati pripombo, časa zmanjka, na naslednji seji pripomba mogoče ni več aktualna.

Svetniki so sprejeliSKLEPšt. 277: Pobude in vprašanja se uvrstijo na 3. mesto.
za: 9, proti: 2

Svetniki so sprejeliSKLEPšt. 278: 29. redna seja Občinskega sveta Občine Loška dolina poteka po naslednjem dnevnem redu:
1. potrditev zapisnika 28. redne seje
2. pregled realizacije sklepov
3. pobude in vprašanja
4. predlog pravilnika o enkratnem denarnem prispevku za novorojence v občini Loška dolina
5. letni program športa občine Loška dolina za leto 2006
6. spremembe in dopolnitve odloka o ustanovitvi in izdajanju javnega glasila Obrh – skrajšani postopek
7. predlog odloka o proračunu občine Loška dolina za leto 2006 – splošna obravnava
za: 11, proti: /

K 2. točki:

Župan je ugotovil, da so vsi sklepi prejšnje seje realizirani oz. v postopku realizacije.

K 3. točki:

Borut Kraševec je podal vprašanja in pobude:
1. Rekonstrukcija ceste v Starem trgu se zaključuje, predvidevamo, da se bodo dela nadaljevala, a bi rad opozoril na ogledalo iz strani Podcerkve proti Markovcu. Ogledalo je pozimi zamrznjeno in je preglednost slaba. Zaključeni so bili pločniki, vendar je med pločnikom in parkiriščem škarpa, preko katere se težko dostopa, ker je nerodno speljano. Računa, in verjetno je v načrtu, da se to uredi, vendar predlaga začasno ureditev, da se uredi lažji dostop občanov.
2. S strani občanovje dobil pripombe na križišče iz smeri Nadleska proti šoli ali centru. Ko je prišlo do rekonstrukcije ceste, se je tisti pas, ki zavija v desno, zožil in tam prihaja do težkega prometa, težko se zavija v desno. Predlaga popravek.
3. Že dve seji nazaj je vprašal, kaj je z drvarnico blizu restavracije, v gradivu je dobil odgovor, da je občina vprašanje posredovala odgovornim, vendar ga zanima, kakšen je odgovor lastnikov objektov.
4. Ureditev okolice oz. dostopa kulturnega doma: zdi se mu neprimerno, da je direktno pred vhodom kontejner za smeti. Predlagal ustrezno ureditev.

Župan je odgovoril:
1. Rekonstrukcija še ni dokončno urejena, asfaltiranje je bilo dan pred prvim snegom. Nekatera dela so se naredila v zimskem času, ne pa še vsa. Signalizacija še ni dokončana, ogledalo iz smeri Pot na Ulako – se bo poskušalo urediti. Tudi pločniki še niso popolnoma urejeni. Zaradi lažjega dostopa ni problem nekaj nasuti.
2. Pripombo glede voznosti bomo dali na DRSC. Prevzem ceste še ni narejen.
3. Občina je KGZ z.o.o. poslala dopis, vendar odgovora nismo prejeli. Lastnika smo že večkrat obvestili.
4. Se bo uredilo, kontejner gre na bolj primeren kraj.

Marko Gorše je vprašal glede ločenega zbiranja odpadkov. Če nam Komunala odvaža odpadke, pride na hišo povp. 2.000 SIT, če naročimo kontejnerje za ločeno zbiranje odpadkov, pa odvoz stane 8.000 SIT. Tak sistem ne spodbuja k ločenemu zbiranju odpadkov. Če želimo še nekaj časa imeti deponijo naRakeku, je ločeno zbiranje potrebno. Sam noče urgirati na Komunalo, ker bodo rekli, da se pritožuje, ker noče plačati. Res je, da so urejeni ekološki otoki, vendar individualno ločeno zbiranje odpadkov ni vzpodbudno.
V poročilu direktorja Komunala nikoli ni vključeno ločeno zbiranje odpadkov.

Župan je odgovoril, da bo tema cenovne politike ravnanja z odpadki na eni naslednjih sej, saj je na občini že gradivo, posredovano s strani Komunale Cerknica. Kar se tiče količin, Komunala odpadke tehta v Cerknici in vsaj po teži lahko da odgovore. So pa ravno na dan seje občinskega sveta vsa gospodinjstva dobila brošuro o ločenem zbiranju, namen je osveščanje vseh, da pravilno zbiramo odpadke.

Anton Strle je vprašal glede vzdrževanja občinskih cest, kar zanima tudi občane. Občina daje pribl. 25 mio SIT letno za vzdrževanje občinskih cest in ga zanima, kako se ta deladajejo – po potrebi ali je kar splošno izbran en izvajalec na leto. Sprašuje tudi zato, ker vidi, da ceste niso dobro vzdrževane, bankine niso vzdrževane, ravno tako ne pretoki, nihče ne popravlja razpok na asfaltu.
2. Zanima ga – pred leti je bil na cesti Pudob-Nadlesk znak z določeno obremenitev na osovino. Znak je bil postavljen, ker cesta ni dobro utrjena. Znaka zdaj ni.
3. Zanima ga – v občini imamo tri transportna podjetja in težki tovornjaki vozijo po naših cestah. Ali ta podjetja prispevajo k vzdrževanju cest?

Župan je povedal, da glede transporta občina nima nobenepravne podlage, da bi lahko pobirala pristojbino za ceste, le-to pobira le država na državnih cestah. Nihče ne plačuje.
Glede vzdrževanja cest – občina je soustanovitelj JP Komunala Cerknica in v odloku je napisano, da Komunala opravlja tudi vzdrževanje občinskih cest. Nivo vzdrževanjaje povezano z sredstvi, ki jih namenjamo za vzdrževanje, se pa vzdržujejo.

Robert Gradišar je dopolnil župana: tekoče redno vzdrževanje opravlja Komunala, če gre pa za večja investicijska vzdrževanja, pa se izvajalec izbere na podlagi razpisa.
Glede znaka osne obremenitve na cesti Pudob –Nadlesk je dejal, da bo znak postavljen, če občinski svet predlaga njegovo postavitev, in bo SPV pripravil predlog.

Anton Strle je vprašal, kdo kontrolira, da je vzdrževanje vredno 25 mio SIT? Dodal je, da je cesta Nadlesk – Pudob uničena, ker ni dobro vzdrževana.

Robert Gradišar se jestrinjal, da vzdrževanja cest ni izvajano v zadostnem obsegu, dejstvo pa je, da je to odvisno od denarja. Doslej je bilo vse v paketu in cca 25 mio SIT je bilo namenjeno zimski službi. Je pa možno videti situacije. Obseg del kontrolira občinska uprava.

Župan dodal, da ima Komunala svojo pregledno službo in tudi sami kontrolirajo. Opozoril, da ima občina 68 km cest, nekateri spodnji ustroji cest so slabi (Pudob –Nadlesk, Pudob –Kozarišče…), kar povzroča slabše stanje cest.

Viktor Prosenc je spomnil, da on in kolegi niso podprli proračuna 2005 ravno zato, ker so menili, da je bilo premalo sredstev namenjenih vzdrževanju občinskih cest.

Župan je Viktorja Prosenca opozoril, da ni posredoval ne vprašanja, ne pobude. Skupno z Viktorjem Prosencem iz klopi sta ugotovila, da gre za pobudo, naj se nameni več sredstev za vzdrževanje cest.

K 4. točki:

Uvod k točki jepodala Danica Zrim.

Svetniki so sprejeliSKLEPšt. 279: Sprejme se pravilnik o enkratnem denarnem prispevku za novorojence v občini Loška dolina.
za: soglasno

K 5. točki:

Uvodno poročilo je podala Danica Zrim.

Zdravko Zrimšek je v imenu komisije za družbene dejavnosti predlagal potrditev letnega programa športa.

Zdenko Truden je povedal, da so v preteklem letu z veliko vloženega dela (tistih, ki delajo na področju športa in uprave) spravili pod streho Pravilnik o sofinanciranju programov športa. Tudi letni program je bil lani predstavljen prvič. Tisti, ki so prebrali program, so opazili, da je v njem tudi postavka “šport otrok, pa tudi mladih”. Žal je ukvarjanje s športom danes nuja. Vedno manj je velikih kmetij, kmetij, kjer bi se mlajši razgibavali. Z avtom se pripeljemo povsod. Po drugi strani so otroci vedno manj aktivni, vedno več je “sedečega “športa. Zato ga posebej veseli, da so v programu namenjena sredstva za investicije v šport. Ne velika, pa vendar. Upa, da bodo svetniki program podprli in upa, da se bodo zavedali, da program ni za druge, ampak za “vse nas in vse vas”.

Svetniki so sprejeliSKLEPšt. 280: Občinski svet občine Loška dolina sprejema letni program športa občine Loška dolina za leto 2006.
za: soglasno

K 6. točki:

Uvod je podal Borut Kraševec. Opozoril, da je pri izračunu prišlo do napake, v enem letu znese strošek 60.000 SIT.

Svetniki so sprejeliSKLEPšt. 281: Sprejme se Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi in izdajanju javnega glasila Obrh.za: soglasno

K 7. točki:

Zdenko Truden je posredoval mnenje komisije za proračun in finance in sicer, da je predlog proračuna primeren za nadaljnjo obravnavo.

Zdravko Zrimšek je posredoval mnenje komisije za družbene dejavnosti in sicer, da je predlog proračuna primeren za nadaljnjo obravnavo.

Janez Komidar je v posredoval mnenje komisije za kmetijstvo in gozdarstvo in sicer, da je predlog proračuna primeren za nadaljnjo obravnavo.

Janez Škerbec je posredoval mnenje komisije za komunalno ureditev, prostor in varstvo okolja in sicer, da je predlog proračuna primeren za nadaljnjoobravnavo.
Komisija tudi predlaga, da se za potrebe občinske uprave in društev nabavi prenosno ozvočenja, sredstva pa se vzamejo iz postavke “tekoče vzdrževanje cest”.

Branko Troha se je vprašal, če je sploh smiselno razpravljati o stvareh, ki so okvirjene, ki jih lahko spreminjajo le s soglasjem, kajti proračun je okvir, po katerem naj bi občina delala in ki naj bi zadovoljeval večino občanov. To je tako, kot, ko začnemo zidati hišo: odločamo se, kakšno hišo bomo naredili. Ko je načrt sprejet, bi morali vsi zunanji faktorji, ki predlagajo spremembe, spremembe tudi financirati. Želi povedati, da je nekaj, kar je že dogovorjeno, težko spreminjati in glede na dosedanje izkušnje – podane pripombe niso bile upoštevane več kot 5%. Lahko, da niso bile dobre. Nikoli ni trdil, da je proračun slabo narejen, narejen je tako, kot ga vidijo tisti, ki so ga delali. Vsi imamom dosti idej in želja, ne vemo pa, kje vzeti denar. To se dogaja tudi zaradi tega, ker delamo prijazen proračun, ki ustreza času in razmeram. Leta 2000 so sprejeli (župan Gorše) memorandum s cilji, kaj naj bi gradili v naslednjih 5 letih. Vsa pravica večine je, da to spremeni, a vendar je bilo to sprejeto. Od obljub je v proračunu bore malo. Verjame, da ni denarja, in da se dela tisto, kar se da narediti. Proračun je za navadnega občana izredno lepo sestavljen in ponuja sliko: veliko dela. Ni pa naravnan tako, kot mora biti. Denar za cesto proti Loškemu potoku je bil preusmerjen zacesto Babno Polje in delno za cesto Dolenje Poljane. To sicer ni narobe, po drugi strani pa bo cesta proti Loškemu potoku spomenik, da se po njej s kamionom ne bo dala voziti. Po tej cesti se dnevno vozi 20, 30 ljudi. V bistvu gre za drobljenje denarja. V vseh 4 letih se namenja za ceste premalo.V naslednjem obdobju bi morala iti dva proračun v celoti za obnovo cest.
Govorilo se je o daljinskem ogrevanju, bili so načrti, naenkrat pa je bila vsa akcija prekinjena. Govorilo se je o malih čistilih napravah… Od sredstev za CRPOV imamo le zadnje počivališče, drugega po vaseh ni nič. Nemeni, da je za to kriva občinska uprava. Tudi od turizma nimamo nič. Vse, kar je šlo v turizem, je šlo za nič. Če čakamo grad Snežnik – upa, da bo, vendar bodo tisti, ki bodo kaj pripeljali, tudi vse odnesli. Razume, da je z žakljem, ki pušča, težko delati, ampak dogovoriti bi se morali, da bi se vsaj drugo leto dogovorili za neko pot, kaj naj bi se delalo v bodoče. Letošnji proračun je sestavljen bolj razumljivo, vendar ni primerjave.
Meni, da je proračun malo pretiran, saj bo težko dobiti predvidena sredstva od prodaj nepremičnin. V letu 2006 bodo stroški še za mostSkladulca, zdravstveni dom in morda še kaj. Proračun je dejansko težak 450 mio SIT in to pomeni, da ni možno narediti večjih stvari. Denarja za vrtec do leta 2009 ni videti, kar je popolnoma razumljivo. V podrobnosti se nima namena vtikati. Ni rečeno, da je proračun slab, ampak je prijazen za ljudi, kar je vmesno in razumljivo. Pripombe bodo podali z amandmaji, če bo potrebno.

Lidija Novak je odgovorila, kam so šla sredstva za cesto Markovec – Loški Potok.
Povedala je tudi, da je bila na dan seje plačana zadnja situacija za izvedbo vseh del v obrtni coni Markovec, lahko prideše do malenkostnih stroškov.
Investicija v ZD Stari trg je fizično končana, v proračunu 2005 so bila planirana sredstva 22 mio SIT in v takšni višini bodo plačana. Nekaj čez 11 mio je planiranih sredstev v letu 2006, vendar trenutno kaže, da bodo stroški okoli 8 mio.
Pri davku na izplačane plače ne drži, da ni izračunov. Zneska, planirana v letu 2005 in letu 2006 sta enaka, ker gre za večje število zaposlenih v letu 2006.

Branko Troha je dejal, da ni govoril o številkah, temveč o tem, da Babno Poje ni bilo planirano, pa Poljane tudi ne. Bolj v šali kot zares je vprašal, koliko denarja bo v proračunu ostalo po novem davku na plače.

Marinko Klanfar je vprašal na temo spodbujanja stanovanjske gradnje in sicer, kje naj bi reševali stanovanjske probleme mladih družin s prodajo občinskih stanovanj. Če stanovanja odprodajamo, kako bomo z dobljenimi sredstvi gradili, v primerjavi s sosednjimi občinami, ki stanovanjske probleme rešujejo z neprofitnimi stanovanji.
Pri postavki nakupa zemljišča za smučišče ga zanima, čigavo je trenutno smučišče ali se sedaj to smučišče kupuje kompletno, kdo bo upravljal z njim, ali to pomeni, da dobimo nove površine za smučanje, kar je pozitivno, čeprav je zelo malo dni, ko lahko občani na Ulaki smučajo.

Župan je odgovoril, da je zemljišče za smučišče, ki je predvideno za odkup, na vrhu Ulake. Smučarski klub Kovinoplastike Lož ima že nekaj časa v planu postavitev zbiralnika vode, da bi lahkotopovi delali sneg s primerno ohlajeno vodo. S tem bi podaljšali čas uporabe tega smučišča. Do lanskega leta se je menilo, da je lastnik nek občan iz Starega trga, v katastru pa se je pokazalo, da je lastnik iz Ljubljane. Smučarski klub je stopil z njim v kontakt in lastnik bi to prodal. Vdrugem letu naj bi naredili zbiralnik.
Glede vlečnice je povedal, da je v uporabi Smučarskega kluba, zemljišča na Ulaki pa so v privatni lasti, občinski je le pas ob cesti (kjer so smreke).

Lidija Novak je pojasnila, da postavka “spodbujanje stanovanjske gradnje” govori o investicijah in investicijskem vzdrževanju. Če občina gradi stanovanje, to sodi v program vzpodbujanje stanovanjske gradnje – tako je opredeljeno v klasifikaciji.

Robert Gradišar je povedal, da program predvideva pridobivanje novih stanovanjskih površin. Sredstva so predvidena iz prodaje stanovanj, drugi del paiz prodaje drugih nepremičnin. Občine na različne načine vzpodbujajo vlaganja v stanovanjsko gradnjo, eden od načinov je tudi prodaja določenih stanovanj. Smiselno je, da se taka sredstva vlagajo v nove stanovanjske površine.

Župan je dopolnil, da so stanovanja, predvidena za prodajo, žezasedena, v njih so občinski najemniki in izkušnje kažejo, da taka stanovanja ostanejo zasedena.
Izpraznjen objekt v Ložu je primeren za prenovo in ga je potrebno urediti in ponuditi iskalcem stanovanj.

Viktor Prosenc se je strinjal glede razmišljanja Troha in Klanfarja, v podrobnosti se ne bo spuščal. Pohvalno je, da je župan sklical koordinacijo političnih strank in strankam prisluhnil. Oni bodo vložili amandmaje in, če bodo upoštevani, meni, da bo proračun boljši. Ker verjame, da je župan mož beseda, verjame, da bo podpora proračunu soglasna.
Postavil je vprašanje – oprema in prevozna sredstva – 400.000 za TV sprejemnik – za kakšen aparat gre?

Robert Gradišar je povedal, da je TV sprejemnik namenjen delovanju občinskega sveta in sicer za razne prezentacije, ki jih ni mogoče narediti brez sodobne tehnike.

Franc Truden je dejal, da občina resnično nima smučarskih, turističnih, romarskih središč, zato bodo trgovine v Loški dolini ob nedeljah zaprte.
Na eni prejšnjih sej občinskega sveta je rekel, naj občina odproda zemljo, ki jo ne obdeluje, gozd, ki ga ne seče in kupi smučišče in ga uredi, da bo ponos Loške doline.
Glede varnosti na cesti Stari trg – Pudob je je dejal, da je potrebno poskrbeti za varnost tistih, ki hodijo po tej cesti, čeprav so tuji državljani.
Glede komunalnih taks je bilo včasih bolj urejeno, kot je danes.
Kaj dobijo posamezne vasi, je odvisno od vaških odborov.
Želja je veliko, denarja pa malo inplani se spreminjajo.
Če stvari niso bile narejene v tem mandatu, bodo pa v naslednjem.
Poudaril je, naj se uredi dostop občanom nad hišo v Ložu, ki se jo namerava obnoviti.

Župan je povedal, da je v predlogu proračuna za leto 2006 predvidena izdelava projektne dokumentacije za pločnik Stari trg – Pudob, je pa to v pristojnosti države (DRSC). V začetku meseca je bil s predstavniki DRSC in DDC na ogledu tega dela ceste in jih je ponovno opozoril na nevarnost. Dodal je, da bo država hitreje in lažje zadevo speljala ob pomoči občine.
Glede prioritet za javno razsvetljavo je povedal, da je bila zaradi investicije položitve optičnega kabla Stari trg – Babno polje postavljena inštalacija za javno razsvetljavo. In smiselno je, da se to tudi dokonča.

Marko Gorše se je ustavil pri cesti proti Loškem potoku. Je za to, da bi se asfaltirala, vendar se morajo svetniki obnašati kot odgovorni gospodarji, potrebno je pretehtati vrednost investicije. Ta cesta ne sme biti prva prioriteta, saj je na njej cca 20 avtomobilov dnevno. Uprava pa mora spremljati možnosti, kje bi se dalo dobiti sredstva za to cesto.
Turizem – dejansko se strinja s Brankom Troha, ta sistem zdajne funkcionira. Na področju turizma financiramo cel kup ustanov, vendar povratnega efekta od tega ni. Vprašal se je, če so te ustanove namenjene same sebi in zato predlagal, da 1 mio SIT, ki gre v Postojno, preusmerimo v Loško dolino. Lahko Turističnemu društvu Loška dolina, da bodo ponovnoorganizirali polharsko noč. Ob ustanovitvi Zavoda za turizem je menil, da bo nekaj povezoval, pa ni nobenega efekta.
Splošno je rekel, da je šlo večina denarja v zadnjih 5, 6 letih v investicije. In prav je, da se v proračunu 2006 prisluhne željam vaških odborov in se uredijo stvari po vaseh(avtobusne postaje, razsvetljava…). Proračun 2006 je pravilno naravnan in ga podpira. Leto 2006 bo leto oddiha od investicij.

Župan je dejal, da se verjetno vsi strinjajo z ureditvijo ceste proti Loškemu potoku, vendar so v Loški dolini še odseki in vas (D. Poljane), ki niso asfaltirani. Kotpredlagatelj meni, da dokler niso povezane vasi v Loški dolini, ne more biti povezave proti Loškemu potoku. Uprava se bo še naprej trudila pridobiti sredstva za sofinanciranje te ceste.

Marinko Klanfar je dejal, da ga veseli, da je proračun realno naravnan in da sedanja pozicija objektivno spoznava, da proračun ni knjiga želja, temveč stvar, ki jo lahko realno obljubijo in hkrati tudi dajo občanom, da lahko normalno živijo v svoji občini. Zato je menil, da je lepo, da so tik pred novim letom skesano padle maske z obrazov kolegov.

Župan je povedal, da je bil predlog proračuna podan s strani župana in dodal, da način izvajanja Marinka Klanfarja ni bil ravno pravi. Proračun finančno ni slab, so pa v njem druge stvari. Izhodišča so bila: področje cest ter priprava možnosti za pridobivanje in črpanje sredstev iz državnega proračuna in evropskih sredstev.

Janez Komidar je menil, da v dosedanji razpravi ni bilo konkretnih primerov, vezanih na proračun. Menil je, da razprava precej meji na volitve in prosil je, da takih razprav župan ne bi dopuščal. Dejal je Viktorju Prosencu, da na koordinaciji ni bilo govora o amandmajih, citiral je besede Viktorja Prosenca na koordinaciji: “Proračun ni slab, ga bomo podprli, ne bomo pa ga pretirano hvalili.”

Viktor Prosenc je odgovoril Janezu Komidarju, da bi, če bi poslušal, kaj so se pogovarjali, slišal, da so socialni demokrati obljubili, da bodo dali amandmaje. Dodal je še, da je za proračun župan sicer vzel krivdo na sebe – vendar nič ni kriv, pa ga ne zagovarja. Prvi, ki je povedal po pravici, je bil Franc Truden, ko je povedal, da so pred volitvami obljubljali, čeprav so vedeli, da ne bodo naredili. Volivci točno vedo, kdo je kaj obljubljal. Ni potrebno vse gnojnice zlivati na župana, ampak: “maske so padle”, “eni majo jajca, eni jih pa nimajo”.

Župan opozoril razpravljavce, naj se držijo dnevnega reda. Dodal je, da je Janez Komidar prav povedal, naj bi razprava tekla o proračunu.

Branko Troha je vprašal, koliko kamionov peska je šlo za cesto Loški potok v letu 2005. Nigovoril o Zavodu za turizem, ampak je dejal, da sami nič ne naredimo. Tipičen primer – navedel je otvoritev Poslovne cone Podskrajnik, kjer so bili vsi izvajalci njihovi. Turistično društvo je zase pripravilo polharsko večerjo. Tudi za RRA je bila večina proti, pa so danes vidni neki rezultati in enako velja za Zavod za turizem. Vprašal je, koliko kmečkega turizma je v Loški dolini.

Župan je dejal, da glede turizma upa, da se bo z ureditvijo posameznih točk koga spodbudilo, da bo tudi sam začel razmišljati o vlaganju v turistične in gostinske kapacitete. Dejstvo pa je, da turizem ne bo rešil notranjske regije, se pa lahko odreže večji kos pogače kot je zdaj.

Svetniki so sprejeliSKLEPšt. 282: Občinski svet občine Loška dolina nadaljuje postopek za sprejem predloga proračuna občine Loška dolina za leto 2006.
za:soglasno

Župan se je zahvalil za sodelovanje in sejo zaključil ob 18,50 uri.zapisala: Andreja BuhŽupan: Janez Sterle

Skip to content