Javni razpis - sofinanciranje športa 2021

Javni razpis za zbiranje predlogov za sofinanciranje programov športa za leto 2021 v občini Loška dolina.

Datum: 28.01.2021

Na podlagi 17. člena Zakona o športu (Ur. list RS št. 29/2017 in 82/2020) in 8. člena  Odloka o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v Občini Loška dolina (Uradno glasilo  občine Loška dolina št. 121, popravek Odloka št. 122 in št. 141)  občina Loška dolina objavlja

JAVNI RAZPIS ZA ZBIRANJE PREDLOGOV ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV ŠPORTA ZA LETO 2021 V OBČINI LOŠKA DOLINA

 

1. Naziv in sedež naročnika:

Občina Loška dolina, Cesta Notranjskega odreda 2, 1386 Stari trg pri Ložu,

DŠ: SI78057370.

 

2. Pogoji sofinanciranja:

Pravico do sofinanciranja športnih programov imajo nosilci in izvajalci športne dejavnosti, ki izpolnjujejo naslednje pogoje, navedene v Odloku o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v Občini Loška dolina (Uradno glasilo  občine Loška dolina št. 121, popravek Odloka št. 122 in št. 141):

 • da so registrirani in organizirani v skladu z veljavnimi predpisi,
 • da je njihova glavna dejavnost izvajanje športnih dejavnosti (velja za društva),
 • da so najmanj eno leto registrirani s sedežem v občini Loška dolina in v občini Loška dolina izvajajo program, s katerim kandidirajo na razpis, najmanj eno leto,
 • imeti najmanj 10 članov s plačano članarino (velja za društva),
 • imeti zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za realizacijo načrtovanih športnih aktivnosti,
 • imeti urejeno zbirko članov s plačano članarino (velja za društva),
 • imeti zagotovljeno izvajanje športnih programov najmanj v obsegu 60 ur letno,  razen če za posamezne programe v merilih ni drugače opredeljeno (velja za izvajalce, ki kandidirajo s športnimi programi),
 • izdelano finančno konstrukcijo, iz katere je razviden predviden vir prihodkov in stroškov za izvedbo programov
 • izpolnjevati ostale pogoje v skladu s kriteriji za sofinanciranje programov,
 • da so izvajalci LPŠ v letu pred letom, na katerega se nanaša javni razpis izpolnili pogodbene obveznosti.
 •  

  Na razpis lahko kandidirajo naslednji izvajalci športnih programov, ki imajo sedež v občini:

 • športna društva in klubi,  ki  izvajajo programe športa,
 • zveze športnih društev, ki jih ustanovijo športna društva,
 • zavodi na področju vzgoje in izobraževanja,
 • zavodi, gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki, zasebni športni delavci in druge organizacije, registrirani  za opravljanje dejavnosti v športu,
 • ustanove, ki so ustanovljene za opravljanje dejavnosti v športu in so splošno koristne in neprofitne ter
 • organizacije invalidov, ki izvajajo športni program za invalide.
 •  

  Izjemoma lahko kandidirajo na javnem razpisu tudi izvajalci, ki nimajo sedeža v občini, program pa izvajajo na območju občine in za člane iz občine Loška dolina.

   

  Športna društva in njihova združenja imajo pod enakimi pogoji prednost pred drugimi izvajalci programov športa.

   

  Ne glede na prejšnji odstavek, imajo prednost pri izvajanju programov prostočasne športne vzgoje otrok in mladine športna društva in javni zavodi s področja vzgoje in izobraževanja, ki izvajajo javno veljavne programe.

   

   

  3. Predmet javnega razpisa so naslednje vsebine programov športa:

  1. ŠPORTNI PROGRAMI

  1.1. Prostočasna športna vzgoja otrok in mladine

  1.3. Športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport

  1.4. Kakovostni šport

          1.7. Športna rekreacija

  1.8. Šport starejših

   ŠPORTNI OBJEKTI  IN POVRŠINE ZA ŠPORT V NARAVI RAZVOJNE DEJAVNOSTI V ŠPORTU

  3.1 Usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov v športu

   ORGANIZIRANOST V ŠPORTU
    Delovanje športnih organizacij
   ŠPORTNE PRIREDITVE IN PROMOCIJA ŠPORTA
    Druge športne prireditve

   

  Sofinancirajo se vsebine programov športa, ki so natančno opredeljene v Letnem programu športa občine Loška dolina za leto 2021 (sprejet na 12. redni seji občinskega sveta občine Loška dolina dne 21.01.2021).

   

  4. Pogoji, merila, kriteriji in normativi, po katerih se izberejo izvajalci letnega programa športa v občini Loška dolina za leto 2021, so za  razpisane predvidne vsebine določeni  v Letnem programu športa občine Loška dolina za leto 2021 (sprejet na 12. redni seji občinskega sveta občine Loška dolina dne 21.01.2021) in Odloku o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v Občini Loška dolina (Uradno glasilo  občine Loška dolina št. 121, popravek Odloka št. 122 in št. 141).

   

  5. Okvirna višina razpisanih sredstev,  ki je na razpolago za sofinanciranje navedenih predvidenih programov športa je 39.000,00 EUR, proračunska postavka 18010.

   

  6. Obdobje za porabo proračunskih sredstev:

  Dodeljena proračunska sredstva morajo biti porabljena v proračunskem letu 2021 v skladu s predpisi, ki določajo izvrševanje proračuna.

   

  7. Razpisni rok:

  Rok za prijavo na razpis se zaključi 12.03.2021

   

  8. Dokumentacija javnega razpisa vsebuje

  - Odlok o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v Občini Loška   

    dolina (Uradno glasilo  občine Loška dolina št. 121, popravek Odloka št. 122 in št. 141);

  - Letni program športa občine Loška dolina za leto 2021 (sprejet na 12. redni seji

    občinskega sveta občine Loška dolina dne 21.01.2021);

  - besedilo javnega razpisa;

  - vzorec pogodbe;

  - prijavni obrazec in navodila izvajalcem za pripravo in oddajo vloge.

   

  Razpisno dokumentacijo javnega razpisa lahko predlagatelji  dobijo osebno na sedežu Občine Loška dolina  vsak delovni dan med 800 in 1400 uro in sicer od objave razpisa do 12.03.2021  in na spletni strani občine Loška dolina  na naslovu http://www.loskadolina.si/.

  Nepopolne prijave, netočno izpolnjene prijave ali netočno izpolnjene obrazce se bo izločilo iz nadaljnje obravnave.

   

  9. Oddaja in dostava vlog

  Celotna dokumentacija je vložena v mapo. Kandidati za sredstva naj izpolnijo samo prijave, ki se nanašajo na njihov program. K vsaki prijavi morajo v mapo vložiti kopije zahtevanih dokumentov. Celotno dokumentacijo kandidati vrnejo vloženo po vrstnem redu v mapi.

  Izpolnjene prijave predlagatelji pošljejo ali osebno dostavijo v zapečatenih kuvertah na naslov: Občina Loška dolina, Cesta Notranjskega odreda 2, 1386 Stari trg pri Ložu, s pripisom »Ne odpiraj za razpis v športu 2021«.

  Na hrbtni strani kuverte mora biti označen polni naslov pošiljatelja.

  Oddaja vloge pomeni, da se predlagatelj strinja z vsemi pogoji javnega razpisa.

   

  Rok za prijavo na razpis je do 12.03.2021 do 14.00 ure oz. priporočeno po pošti, če je na kuverti odtisnjen žig 12.03.2021.

           

  10. Postopek obravnavanja vlog:

  Strokovna komisija bo  odprla  pravočasno prispele vloge in pravilno označene vloge po vrstnem redu kot so bile predložene in ugotovila ali izpolnjujejo razpisne pogoje. Odpiranje vlog ne bo javno. Datum odpiranja vlog bo 17.03.2021.

  Vloge,  ki bodo prispele po izteku roka in ne bodo pravočasne ali bodo nepravilno označene, izvajalec razpisa zavrže s sklepom. Pritožba zoper sklep ni dovoljena.

   

  Če komisija ugotovi, da vloga ne vsebuje vseh  z razpisno dokumentacijo zahtevanih dokumentov o izpolnjevanju pogojev, obvesti predlagatelja, ki mora vlogo v 8-dneh dopolniti,

   

  Če vlagatelj vloge na dopolni v zahtevanem roku, izvajalec razpisa vlogo zavrže s sklepom. Pritožba zoper sklep ni dovoljena.

  O izidu razpisa bodo prijavljeni kandidati obveščeni najkasneje v 30- dneh od datuma, ko se zaključi razpisni rok.

  Na podlagi predloga komisije izvajalec razpisa izda odločbo o izbiri ter obsegu sofinanciranja ali zavrnitvi sofinanciranja programa ali področja letnega programa športa.

  Odločba o izbiri je podlaga za sklenitev pogodbe o sofinanciranju izvajanja letnega programa športa. Ob izdaji odločbe se izbranega izvajalca pozove k podpisu pogodbe o sofinanciranju izvajanja letnega programa športa.

  Če se vlagatelj v osmih dneh ne odzove, se šteje da je odstopil od vloge za sofinanciranje.

   

  11. Dodatne informacije

  Informacije v zvezi z razpisom lahko  dobite na Občini Loška dolina pri ga. Danici Zrim,

  tel.: 01-70-50-679 ali danica.zrim@loskadolina.si.

   

  Razpisna dokumentacija

  Razpisni obrazci

   

   

  Št. : 671-1/2021

  Datum: 28.01.2021

   

  OBČINA LOŠKA DOLINA

  ŽUPAN

  Janez Komidar l.r.