Javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta: višji občinski redar

Na podlagi prvega odstavka 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS št. 63/07-uradno prečiščeno besedilo in 65/08, 74/09 – Odl. Us in 40/12) Občina Postojna - Skupna občinska uprava občin Postojna, Cerknica, Pivka, Loška dolina in Bloke, Jeršice 3, 6230 Postojna, objavlja javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta: višji občinski redar (šifra DM: C066009).

Datum: 09.09.2020

Delovno mesto je uradniško delovno mesto, ki se opravlja v nazivu višji občinski redar III, višji občinski redar II in višji občinski redar I.

 

Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:

 • najmanj višja strokovna izobrazba ali višješolska (prejšnja),
 • 6 mesecev delovnih izkušenj,
 • opravljen preizkus znanja za vodenje in odločanje v prekrškovnem postopku,
 • opravljen preizkus znanja za opravljanje nalog občinskega redarstva,
 • opravljen preizkus znanja za uporabo pooblastil občinskega redarja,
 • strokovni izpit iz upravnega postopka,
 • opravljen vozniški izpit B kategorije,
 • znanje uradnega jezika,
 • državljanstvo Republike Slovenije,
 • ne smejo biti pravnomočno obsojeni zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in ne smejo biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,
 • zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.

 

Kot delovne izkušnje se šteje delovna doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno oziroma pripravništvo opravljeno pri istem ali pri drugem delodajalcu. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi drugo delo na enaki stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za katero oseba kandidira, pri čemer se upošteva čas opravljanja takega dela in stopnja izobrazbe. Delovne izkušnje se dokazujejo z verodostojnimi listinami, iz katerih sta razvidna čas opravljanja dela in stopnja izobrazbe.

 

Pri izbranemu kandidatu se bo preverjalo, ali ima opravljen strokovni izpit iz upravnega postopka. V nasprotnem primeru bo moral izbrani kandidat strokovni izpit iz upravnega postopka, v skladu z 31. členom Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS št. 24/2006-UPB2, 105/2006-ZUS-1, 126/2007, 65/2008, 47/2009 Odl.US: U-I-54/06-32 (48/2009 popr.), 8/2010, 82/2013), opraviti najkasneje v treh mesecih od sklenitve delovnega razmerja.

 

Pri izbranem kandidatu se bo preverjalo ali ima opravljen preizkus znanja za vodenje in odločanje v prekrškovnem postopku ter preizkus strokovne usposobljenosti za opravljanje del in nalog občinskega redarja. V nasprotnem primeru bo moral izbrani kandidat navedene strokovne izpite, v skladu s prvim odstavkom 89. člena Zakona o javnih uslužbencih in v skladu z drugim odstavkom 22. člena Zakona o občinskem redarstvu, opraviti najkasneje v enem letu od sklenitve delovnega razmerja oziroma pogodbe o zaposlitvi. Dokler kandidat ne opravi strokovnega usposabljanja in preizkusa znanja, je v skladu s prvim odstavkom 22. člena Zakona o občinskem redarstvu, občinski redar – pripravnik.

 

Delovno področje:

- neposredno opravljanje nalog in izvajanje pooblastil na podlagi zakona, ki ureja občinsko redarstvo;

- nadzor nad izvajanjem zakonov in odlokov občine ter izvajanje pooblastil iz stvarne pristojnosti občinskega redarstva;

- izvajanje nalog v skladu s prednostnimi nalogami, določenimi v občinskem programu varnosti;

- vodenje zahtevnih upravnih postopkov na I. stopnji;

- vodenje in odločanje v prekrškovnem postopku;

- vodenje, organiziranje in usklajevanje dela izmene/skupine;

- opravljanje nalog z delovnega področja izmene/skupine;

- vodenje evidenc in pripravljanje poročil;

- sodelovanje pri izpopolnjevanju in usposabljanju delavcev izmene/skupine;

- opravljanje nalog prekrškovnega organa v skladu s predpisi;

- druge naloge s področja občinskega redarstva;

- opravljanje drugih nalog enake zahtevnosti z delovnega področja po odredbi nadrejenega.

 

Prijava mora vsebovati:

 • izjavo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena, opis delovnih izkušenj, iz katerega je razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj,
 • izjavo o opravljenem preizkusu znanja za vodenje in odločanje v prekrškovnem postopku,
 • izjavo o opravljenem preizkusu znanja za opravljanje nalog občinskega redarstva,
 • izjavo o opravljenem preizkusu znanja za uporabo pooblastil občinskega redarja,
 • izjavo o opravljenem vozniškem izpitu B kategorije,
 • izjavo kandidata, da :

a) je državljan Republike Slovenije

b) ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,

c) zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti,

 • izjavo, da za namen tega natečajnega postopka dovoljuje Skupni občinski upravi, pridobitev podatkov iz 6. alineje iz uradne evidence. V primeru, da kandidat s tem ne bi soglašal, mora sam priložiti ustrezna dokazila.

 

Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis ter da kandidat v prijavi poleg formalne izobrazbe navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil.

 

Delovni čas na delovnem mestu višji občinski redar je neenakomerno razporejen, delo je več izmensko, v gibljivem, nestalnem urniku. Izbrani kandidat bo naloge na uradniškem delovnem mestu opravljal v nazivu višji občinski redar III, z možnostjo napredovanja v naziv višji občinski redar II in višji občinski redar I. Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za nedoločen čas, s polnim delovnim časom in dvomesečnim poskusnim delom.

 

Izbrani kandidat bo delo opravljal v prostorih Skupne občinske uprave občin Postojna, Cerknica, Pivka, Loška dolina in Bloke, Jeršice 3, 6230 Postojna ter na terenu na območjih občin ustanoviteljic.

 

Kandidat, ki ne izpolnjuje natečajnih pogojev v skladu z 21. členom Uredbe o postopku za zasedbo prostega delovnega mesta v organih državne uprave in v pravosodnih organih (Uradni list RS, št. 139/06 in 104/10) ne bo uvrščen v izbirni postopek. V izbirnem postopku se bo presojala strokovna usposobljenost kandidatov na podlagi podane vloge in ustnega razgovora.

 

Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, ki jo pošlje v zaprti ovojnici z označbo: »Javni natečaj za prosto uradniško delovno mesto višji občinski redar v Skupni občinski upravi« na naslov: Skupna občinska uprava, Jeršice 3, 6230 Postojna do 30.9.2020.

 

Javni natečaj bo objavljen na spletnih straneh Zavoda za zaposlovanje, Občine Postojna (www.postojna.si), Občine Cerknica, Občine Pivka, Občine Loška dolina, Občine Bloke in Skupne občinske uprave.

 

Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska prijava, poslana na elektronski naslov: inspektorat@postojna.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.

 

Kandidati bodo o izbiri obveščeni najkasneje v roku 15 dni po opravljeni izbiri.

 

Informacije o izvedbi javnega natečaja lahko dobite na tel. št. 05/726-55-69.

 

Obvestilo o končanem javnem natečaju bo objavljeno na spletnih straneh Občine Postojna, Občine Cerknica, Občine Pivka, Občine Loška dolina, Občine Bloke ter Skupne občinske uprave.

 

V besedilu javnega natečaja uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženski in moški spol.