Javni razpis za direktorja Javnega podjetja Komunala Cerknica d.o.o.

Na podlagi 22. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (ZGJS, Uradni list RS, št. 32/93, 30/98-ZZLPPO, 127/06-ZJZP, 38/10-ZUKN in 57/11- ORZGJS4), Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1-UPB3, Uradni list RS št. 65/09-UPB, s spremembami), 16. in 17. člena Odloka o ustanovitvi JP Komunala Cerknica (Uradni list RS št. 104/2011) in Družbene pogodbe Razpisna komisija za izvedbo javnega razpisa za direktorja JP Komunala Cerknica d.o.o. razpisuje prosto delovno mesto DIREKTOER JP KOMUNALA CERKNICA d.o.o.

Datum: 10.05.2019

VSEBINA RAZPISA