Javni razpis - sofinanciranje sofinanciranje programov s področja turizma za leto2017

Občina Loška dolina objavlja javni razpis za sofinanciranje programov s področja turizma v občini Loška dolina za leto 2017.

Datum: 27.02.2017

Na podlagi Pravilnika o sofinanciranju programov društev s področja turizma v občini Loška dolina (Uradno glasilo št. 62 dne 29.01.2010) objavlja Občina Loška dolina

 

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV DRUŠTEV S PODROČJA TURIZMA

V OBČINI LOŠKA DOLINA ZA LETO 2017

 

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje programov društev s področja turizma v občini Loška dolina v letu 2017.

 

Na javni razpis se lahko prijavijo društva s področja turizma, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:

  • da imajo sedež na območju občine Loška dolina oziroma da spodbujajo razvoj turizma na območju občine Loška dolina;
  • da so registrirani po Zakonu o društvih;
  • da imajo urejeno evidenco o članstvu, plačani članarini in ostalo dokumentacijo, kot jo določa Zakon o društvih;
  • da imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za realizacijo načrtovanih aktivnosti na področju turizma;
  • da imajo potrjen program s strani upravnega organa društva;
  • da redno dostavljajo občini poročilo (vključno s finančnim) o realizaciji programov in doseženih rezultatih v preteklem letu, načrt aktivnosti za tekoče leto (vključno s finančnim načrtom);
  • da izvajajo s programom opredeljene naloge, ki spodbujajo razvoj turizma na območju občine in širše;
  • da izpolnjujejo druge pogoje iz Pravilnika o sofinanciranju društev s področja turizma v občini Loška dolina (v nadaljevanju: pravilnik).

Občina Loška dolina bo sofinancirala letne programe društev s področja turizma z vsebinami, opredeljenimi v 9. členu pravilnika.

 

Prijava na razpis mora biti izdelana izključno na obrazcu, ki je sestavni del razpisne dokumentacije. Prijava mora vsebovati vse zahtevane priloge oziroma dokazila, ki so navedena v razpisnem obrazcu. Prijavitelj mora s podpisom izjave na razpisnem obrazcu soglašati s preverjanjem namenske porabe proračunskih sredstev, odobrenih na podlagi tega razpisa, in sicer s strani pooblaščene osebe občine. Tako izdelana prijava bo obravnavana kot popolna.

Prijavitelji morajo popolne prijave oddati po pošti kot priporočeno pošiljko ali oddati osebno v zaprti ovojnici najkasneje do 31.03.2017 na naslov: Občina Loška dolina, Cesta Notranjskega odreda 2, 1386 Stari trg pri Ložu. Šteje se, da je prijava prispela pravočasno, če je bila zadnji dan roka za oddajo prijav, oddana na pošti s priporočeno pošiljko ali do 12.00 ure oddana v prostorih Občine Loška dolina.

Prijave morajo biti oddane v zaprti ovojnici z oznako: »NE ODPIRAJ, JAVNI RAZPIS - TURISTIČNA DRUŠTVA 2017«. Na hrbtni strani mora biti naveden polni naslov pošiljatelja. Veljavne bodo prijave, ki bodo pravilno označene in pravočasno oddane. Neveljavne prijave ne bodo obravnavane.

Razpisna dokumentacija je od dneva objave javnega razpisa do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani Občine Loška dolina: www.loskadolina.si. Zainteresirani prijavitelji jo v tem roku lahko dvignejo tudi v sprejemni pisarni Občine Loška dolina, Cesta Notranjskega odreda 2, 1386 Stari trg pri Ložu, in sicer v času uradnih ur.

Dodatne informacije lahko dobite na tel. 01 705 06 70 ali po elektronski pošti: natasa.poje@loskadolina.si.

Razpisna dokumentacija

Pravilnik o sofinanciranju programov društev s področja turizma v Občini Loška dolina

 

Številka: 322-1/2017-3

Datum:   27.02.2017       

 

Občina Loška dolina

Župan Janez Komidar l.r.