Javni razpis za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem

Občina Loška dolina objavlja razpis za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem.

Datum: 09.08.2016

Na podlagi 87. člena Stanovanjskega zakona (Ur.l. RS, št. 69/03, 87/11), 17. in 18. člena Pravilnika o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem (Ur.l. RS, št. 14/04, 34/04, 62/06, 11/09, 81/11), Zakona o splošnem upravnem postopku (Ur. list RS, št. 24/06-UPB2, 126/07, 65/08 in 8/10) in Uredbe o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih ter merilih in postopku za uveljavljanje subvencioniranih najemnin (Ur. list RS, št. 131/03, 142/04 , 99/08 in  62/2010-ZUPJS) občina Loška dolina objavlja

Javni razpis za dodelitev neprofitnega stanovanja v najem

Občina Loška dolina razpisuje oddajo neprofitnih stanovanj v najem. Predmet razpisa so neprofitna stanovanja, ki bodo prazna v času veljavnosti prednostne liste.

Prosilec, ki se želi prijaviti na razpis za dodelitev neprofitnega stanovanja v najem, mora oddati vlogo vključno s prilogami na posebnem obrazcu Občine Loška dolina, ki ga dobijo v tajništvu občine Loška dolina, Cesta Notranjskega odreda 2, 1386 Stari trg pri Ložu, vsak delovni dan v času uradnih ur, ter  na spletni strani občine Loška dolina  www.loskadolina.si

Rok za oddajo vlog je 31. 08. 2016  na naslov: Občina Loška dolina, Cesta Notranjskega odreda 2, 1386 Stari trg pri Ložu, v zaprti kuverti s pripisom »Vloga za dodelitev neprofitnega stanovanje – NE ODPIRAJ«

Razpisna dokumentacija

Vloga

Občina Loška dolina

župan Janez Komidar l.r.