Zahtevki in končna poročila: Razpis - kultura 2014/Javni razpis za izbor programov ljubiteljskih kulturnih dejavnosti, ki jih bo v letu 2014 sofinancirala Občina Loška dolina

Zahtevki in končna poročila za izvedbo programov sofinancianih na podlagi razpisa za izbor programov ljubiteljskih kulturnih dejavnosti, ki jih bo v letu 2014 sofinancirala Občina Loška dolina

Datum: 06.06.2014

Zahtevki

Izobraževanje

prireditve

založništvo

osnovna sredstva

Končna poročila

izobraževanje

prireditve

založništvo

osnovna sredstva

Rok za oddajo prijav na razpis za kulturo 2014 se podaljša do 28.2.2014. Vsi ostali pogoji ostajajo kot so navedeni v razpisu.

1. Naziv in sedež naročnika: Občina Loška dolina, Cesta Notranjskega odreda 2, 1386 Stari trg pri Ložu.

2. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje naslednjih vsebin:

I. Javni kulturni programi

II. Kulturni projekti

III. Delovanje društev, zvez ter ostalih izvajalcev kulturnih dejavnosti

3. Na javni razpis lahko oddajo vloge:- društva, zveze, ustanove, skladi, zavodi, klubi, gospodarske družbe in druge organizacije, registrirane oz. ustanovljene za izvajanje kulturne dejavnosti; posamezniki, ki so vpisani v razvid samozaposlenih v kulturi pri ministrstvu za kulturo; javni zavodi s področja vzgoje in izobraževanja za obseg dejavnosti na področju kulture, ki ne sodi v osnovno dejavnost iz ustanovitvenega akta javnega zavoda,

4. Pogoji za sodelovanje na javnem razpisu:

Na javni razpis lahko oddajo vloge prijavitelji, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:

- da se prijavijo na javni razpis na predpisanih obrazcih in v določenih rokih,

- da izkažejo na predpisanih obrazcih zaprto finančno konstrukcijo za prijavljen kulturni projekt,

- da imajo sedež oz. stalno prebivališče v Občini Loška dolina (izjemoma se lahko sofinancira tudi kulturne projekte izvajalca, ki nima sedeža v Občini Loška dolina, če so kulturni projekti v javnem interesu Občine Loška dolina),

- delujejo na področju kulture najmanj eno leto,

- da imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za izvedbo programov ljubiteljske kulturne dejavnosti,

- da so v preteklih letih redno izpolnjevali pogodbene obveznosti, če so prejeli sredstva iz proračuna Občine Loška dolina,

- za posameznike, ki so vpisani v razvid samozaposlenih v kulturi pri ministrstvu za kulturo je pogoj, da imajo stalno prebivališče v Občini Loška dolina,

- da izkažejo nepridobitni značaj programov ljubiteljske kulturne dejavnosti, s katerim kandidirajo za sofinanciranje iz javnih sredstev.

5. Merila in kriteriji za dodelitev sredstev

Za ocenjevanje javnih kulturnih programov bodo upoštevana naslednja merila in kriteriji: vrednotenje kulturnih izvajalcev glede na posamezno vrsto kulturne dejavnosti, glede na kakovost izvedbe programa, glede na število sekcij, število aktivnih članov in glede na število nastopov na javnih prireditvah.

Za ocenjevanje javnih kulturnih prireditev bodo upoštevani naslednji elementi točkovanja: raven prireditve, število nastopajočih, tradicionalnost, pomen prireditve za širši kulturni prostor, vzpostavitev sodelovanja z ostalimi subjekti.

Na področju založništva bodo upoštevani naslednji elementi točkovanja: vsebinska tematika, število izvodov, obseg edicije, delež zagotovljenih lastnih sredstev, izvirnost avtorskega dela, umetniška in kakovostna vrednost.

Pri izobraževanju se bodo sofinancirali stroški kotizacije za izobraževanje in usposabljanje strokovnih kadrov in članov kulturnih društev.

Pri projektih s področja nakup opreme in osnovnih sredstev se bodo sofinancirali stroški nakupa opreme in osnovnih sredstev.

Del sredstev se zagotavlja tudi za usklajeno in koordinirano delovanje društev, zvez ter ostalih izvajalcev kulturnih dejavnosti.

Podrobnejše ocenjevanje po navedenih merilih in kriterijih je določeno s Pravilnikom o postopkih in merilih za vrednotenje programov ljubiteljskih kulturnih dejavnosti, ki se sofinancirajo iz proračuna Občine Loška dolina (Uradno glasilo občine Loška dolina št. 39 z dne 17.10.2006), ki ga bodo prijavitelji prejeli kot sestavni del razpisne dokumentacije.

6. Okvirna višina sredstev, ki je zagotovljena v proračunu Občine Loška dolina za leto 2014 za sofinanciranje posameznih vsebin javnega razpisa:

- javni kulturni programi sredstva v višini 11.700,00 EUR,

- javne kulturne prireditve sredstva v višini 3.300,00 EUR,

- založništvo v višini 500,00 EUR,

- izobraževanje v višini 900,00 EUR,

- nakup opreme in osnovnih sredstev v višini 3.700,00 EUR,

- delovanje društev, zvez ter ostalih izvajalcev kulturnih dejavnosti sredstva v višini 1.800,00 EUR.

Dokončna višina sredstev bo določena s sprejetim proračunom občine Loška dolina za leto 2014.

7. Obdobje, v katerem morajo biti dodeljena sredstva porabljena:

Dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2014, v skladu s predpisi, ki urejajo porabo proračunskih sredstev.

8. Prevzem razpisne dokumentacije:

Razpisna dokumentacije je na voljo takoj po objavi tega razpisa. Prevzame se jo lahko osebno na sedežu občine Loška dolina, Cesta Notranjskega odreda 2, 1386 Stari trg pri Ložu vsak dan v času od 08.00 do 14.00 ure in na spletni strani občine na naslovu http://www.loskadolina.si/ do roka za oddajo vlog.

9. Rok in način predložitve vlog:

Vloge na javni razpis morajo biti predložene osebno na sedež občine Loška dolina najkasneje do 20.02.2014 oz. najkasneje zadnji dan tega roka oddane na pošti kot priporočene pošiljke. Za pravočasne se bodo štele vse vloge, ki bodo do roka prispele na sedež naročnika: Občina Loška dolina, Cesta Notranjskega odreda 2, 1386 Stari trg pri Ložu. Vloge, izpolnjene na razpisnih obrazcih morajo biti z vsemi zahtevanimi prilogami, dostavljene v zaprti kuverti, s pripisom »NE ODPIRAJ – VLOGA NA JAVNI RAZPIS KULTURA 2014«. Na hrbtni strani ovitka mora biti naveden naziv in naslov prijavitelja. Vloge, ki ne bodo prispele v roku, bodo s sklepom zavržene. Oddaja vloge pomeni, da se prijavitelj strinja s pogoji ter kriteriji razpisa.

10. Postopek dodelitve in rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu razpisa: Prijavitelji, ki bodo oddali nepopolne vloge, bodo pozvani k dopolnitvi. Vloge, ki ne bodo dopolnjene v pozivnem roku, bodo s sklepom zavržene. S strani strokovne komisije bo opravljeno vrednotenje popolnih vlog po merilih in kriterijih iz javnega razpisa. Strokovna komisija bo v 30 dneh po zaključku javnega razpisa izdelala poročilo in predlog razdelitve sredstev, ki ga bo predložila županu. Župan bo izdal odločbo o izboru z višino sofinanciranja oz. o zavrnitvi posameznih programov ljubiteljske kulturne dejavnosti. Na odločbo pritožbe ni, dovoljen pa je upravni spor. Z izbranimi izvajalci programov ljubiteljske kulturne dejavnosti bodo sklenjene pogodbe, v katerih bodo opredeljene medsebojne pravice in obveznosti glede izvedbe programov ter glede sofinanciranja izbranega programa v skladu s predpisi, ki urejajo porabo proračunskih sredstev.

11. Kontaktna oseba za dodatne informacije: Danica Zrim, tel: 01-70-50-670, e-mail: danica.zrim@loskadolina.si .

Razpisna dokumentacija

Obrazci:

1A - javni kulturni programi

2A - javne kulturne prireditve

3A - delovanje

2B - založništvo

2C - izobraževanje

2D - oprema in osnovna sredstva

Zahtevki

Izobraževanje

prireditve

založništvo

osnovna sredstva

Končna poročila

izobraževanje

prireditve

založništvo

osnovna sredstva

Stari trg, dne 07.01.2014

Št.: 610-28/2013-5

Občina Loška dolina

Župan

Janez Komidar