Javni natečaj - redar

Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Postojna, Cerknica, Pivka, Loška dolina in Bloke objavlja javni natečaj za zasedbo dveh prostih uradniških delovnih mest: občinski redar

Datum: 19.01.2009

Na podlagi prvega odstavka 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS št. 63/07-uradno prečiščeno besedilo in št.65/08) Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Postojna, Cerknica, Pivka, Loška dolina in Bloke, Ljubljanska cesta 4, Postojna, objavlja javni natečaj za zasedbo dveh prostih uradniških delovnih mest: občinski redarDelovni mesti sta uradniški delovni mesti, ki se opravljata v nazivu občinski redar II in občinski redar I.Kandidati, ki se bodo prijavili na prosti delovni mesti, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:• najmanj srednja izobrazba splošne ali strokovne smeri;• 3 leta in 6 mesecev delovnih izkušenj,• preizkus znanja za vodenje in odločanje v prekrškovnem postopku,• preizkus znanja za pridobitev naziva občinski redar,• usposabljanje za imenovanje v naziv• opravljen vozniški izpit B kategorije,• znanje uradnega jezika,• državljanstvo Republike Slovenije,• ne smejo biti pravnomočno obsojeni zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in ne smejo biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,• zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.Kot delovne izkušnje se šteje delovna doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno oziroma pripravništvo opravljeno pri istem ali pri drugem delodajalcu. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi drugo delo na enaki stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za katero oseba kandidira, pri čemer se upošteva čas opravljanja takega dela in stopnja izobrazbe.Pri izbranima kandidatoma se bo preverjalo ali imata opravljeno usposabljanje za imenovanje v naziv, preizkus znanja za vodenje in odločanje v prekrškovnem postopku, preizkus znanja za pridobitev naziva občinski redar. V nasprotnem primeru bosta morala izbrana kandidata navedeno usposabljanje in preizkuse v skladu s prvim odstavkom 89. člena Zakona o javnim uslužbencih in v skladu z drugim odstavkom 22. člena Zakona o občinskem redarstvu, opraviti najkasneje v enem letu od sklenitve delovnega razmerja oziroma pogodbe o zaposlitvi.Delovno področje:- nadzor nad izvajanjem nalog po zakonu o lokalni samoupravi, zakonu o varnosti cestnega prometa, zakonu o varstvu javnega reda in miru ter po odlokih občin ustanoviteljic;- vodenje enostavnih upravnih postopkov na prvi stopnji;- vodenje postopkov in izdajanje plačilnih nalogov iz pristojnosti občinskega redarstva;- vodenje evidenc prekrškovnega organa po zakonu o občinskem redarstvu;- opozarjanje fizičnih in pravnih oseb o ugotovljenih nepravilnostih;- neposredno izrekanje in izterjava denarnih kazni na kraju prekrška;- izdajanje odredb v skladu z odloki občin ustanoviteljic;- evidentiranje opaženih nepravilnosti in prekrškov na terenu;- priprava predlogov za izboljšanje razmer na terenu;- opravljanje drugih nalog s področja občinskega redarstva;- opravljanje drugih nalog po navodilu nadrejenega.Prijava mora vsebovati:- izjavo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena,opis delovnih izkušenj, iz katerega je razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanihdelovnih izkušenj,- izjavo o opravljenem preizkusu znanja za vodenje in odločanje v prekrškovnem postopku,če ima opravljenega- izjavo o opravljenem preizkusu znanja za pridobitev naziva občinski redar, če ima opravljenega- izjavo o opravljenem vozniškem izpitu B kategorije,- izjavo kandidata, da :a) je državljan Republike Slovenijeb) ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,c) zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti,- izjavo, da za namen tega natečajnega postopka dovoljuje medobčinskemu inšpektoratu in redarstvu, pridobitev podatkov iz 7. alineje iz uradne evidence. V primeru, da kandidat s tem ne bi soglašal, mora sam priložiti ustrezna dokazila.Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis ter da kandidat v prijavi poleg formalne izobrazbe navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil.Delovni čas na delovnem mestu občinski redar je neenakomerno razporejen, delo je več izmensko, v gibljivem, nestalnem urniku. Izbrani kandidat bo naloge na uradniškem delovnem mestu opravljal v nazivu občinski redar II, z možnostjo napredovanja v naziv občinski redar I. Z izbranima kandidatoma bo sklenjeno delovno razmerje za nedoločen čas, s polnim delovnim časom in dvomesečnim poskusnim delom.Izbrana kandidata bosta delo opravljala v prostorih Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Postojna, Cerknica, Pivka, Loška dolina in Bloke (občine ustanoviteljice), Ljubljanska cesta 2, 6230 Postojna ter na terenu na območjih občin ustanoviteljic.Formalno nepopolne prijave v skladu z 21. členom Uredbe o postopku za zasedbo prostega delovnega mesta v organih državne uprave in v pravosodnih organih (Uradni list RS, št. 139/06) ne bodo uvrščene v izbirni postopek. V izbirnem postopku se bo presojala strokovno usposobljenost kandidatov na podlagi podane vloge in ustnega razgovora.Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, ki jo pošlje v zaprti ovojnici z označbo: »Javni natečaj za prosto uradniško delovno mesto občinski redar v medobčinskem inšpektoratu in redarstvu« na naslov: Občina Postojna, Ljubljanska cesta 4, 6230 Postojna, v roku 8 dni od dneva objave na Zavodu RS za zaposlovanje in na spletnih straneh Občine Postojna www.postojna.si .Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska prijava, poslana na elektronski naslov: obcina@postojna.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.Kandidati bodo o izbiri obveščeni najkasneje v roku 15 dni po opravljeni izbiri.Informacije o izvedbi javnega natečaja lahko dobite na tel. št. 05/726-55-50.Obvestilo o končanem izbirnem postopku bo objavljeno na spletnih straneh Občine Postojna.V besedilu javnega natečaja uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženski in moški spol.