Objava prostega delovnega mesta

Občina Loška dolina objavlja prosto delovno mesto STROKOVNI SODELAVEC VI v občinski upravi Občine Loška dolina

Datum: 21.11.2008

Številka: 110-10/2008-2Datum: 20.11.2008Občina Loška dolina objavlja prosto delovno mesto Strokovni sodelavec VI v občinski upravi občine Loška dolina, Cesta Notranjskega odreda 2, 1386 Stari trg pri Ložu.Delovno mesto STROKOVNI SODELAVEC VI je strokovno tehnično delovno mesto.Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:- višja strokovna izobrazba ekonomske ali upravne smeri- najmanj 2 leti delovnih izkušenj.Funkcionalna in specialna znanja oziroma posebne sposobnosti:- poznavanje računalniškega okolja windows (Word, Excel)Kot delovne izkušnje se šteje delovna doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno oziroma pripravništvo opravljeno pri istem ali drugem delodajalcu. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi drugo delo na enaki stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za katero oseba kandidira, pri čemer se upošteva čas opravljanja takega dela in stopnja izobrazbe.Okvirne delovne naloge:- opravljanje tehničnih in administrativnih del za potrebe občinske uprave (stanovanjsko področje, finance, premoženjsko pravne zadeve, …..)- opravljanje nalog sprejemne pisarne- pripravlja strokovni podlag za nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča- opravljanje organizacijskih in strokovnih nalog s področja lokalne samouprave- spremljanje, posredovanje in usklajevanje predlogov in pobud ter njihovo posredovanje pristojnim organom in službam- reševanje zahtevnejših pobud in predlogov- koordiniranje dela- odgovornost za materialne vrednosti- sodelovanje pri izvajanju postopkov s področja lokalne samouprave- priprava poročil in gradiv- izvajanje nadzora nad pravilnim in pravočasnim izvajanjem pogodbenih obveznosti- pripravljanje analiz in poročil- usklajevanje s pristojnimi organi- izvajanje strokovno tehničnih nalog- druge naloge po nalogu župana in direktorja občinske upravePrijava kandidata mora vsebovati:- pisno izjavo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena;- opis delovnih izkušenj, iz katerega je razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj.Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis ter da kandidat v njej poleg formalne izobrazbe navede tudi veščine, ki jih je pridobil.Z izbranim kandidatom bo delovno razmerje sklenjeno za nedoločen čas s polnim delovnim časom in enomesečnim poskusnim delom. Izbrani kandidat bo delo opravljal na sedežu Občine Loška dolina, Cesta Notranjskega odreda 2, 1386 Stari trg pri Ložu.Kandidati vložijo prijavo v pisni obliki, ki jo v roku 8 dni od dneva objave na Zavodu RS za zaposlovanje, in na spletnih straneh Občine Loška dolina, pošljejo na naslov: Občina Loška dolina, Cesta Notranjskega odreda 2, 1386 Stari trg pri Ložu s pripisom »Razpis- Strokovni sodelavec VI – ne odpiraj«. Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: bogdan.zevnik@loskadolina.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.Kandidate bomo o izboru pisno obvestili v osmih dneh po opravljeni izbiri.Dodatne informacije o izvedbi javnega natečaja lahko dobite na tel.: 01/705-06-70, g. Bogdan Zevnik.V besedilu javne objave uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.