Javna ponudbo za oddajo poslovnih prostorov v najem

Na podlagi Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin (Uradni list RS, št. 12/03 in 77/2003) Občina Loška dolina razpisuje javno ponudbo za oddajo poslovnih prostorov v najem

Datum: 24.08.2007

Datum: 17.avg.2007Številka: 3528-00001/20071. Naročnik:Občina Loška dolina, Cesta Notranjskega odreda 2, 1386 Stari trg pri Ložu

Predmet javne ponudbe: Oddaja poslovnih prostorov, na naslovu; Lož - Cesta 19. oktobra 49, 1386 Stari trg pri Ložu, v najem. Poslovni prostor je sestavljen iz prostora A v velikosti 32,06 m2, prostora B v velikosti 49,88 m2, prostora C v velikosti 49,88 m2, prostora D v velikosti 40,97 m2, skladišče v velikosti 41,20 m2 ter hodnika v velikosti 7,90 m2.2. Rok sklenitve pogodbe:pogodba bo z izbranim ponudnikom sklenjena v roku 30 dni od dneva izbire ponudnika3. Način in rok plačila:Najemodajalec bo za poslovne prostore izstavljal mesečne račune za najemnino do 8. v mesecu za tekoči mesec. Izbrani ponudnik je dolžan plačati najemnino v roku 15 dni od dneva izdaje računa.

Najemnik bo poleg najemnine plačeval še obratovalne stroške objekta. Obratovalni stroški obsegajo stroške ogrevanja, čiščenja, vodarine in kanalščine, elektrike, odvoza smeti in morebitne druge stroške, ki jih z uporabo povzroča najemnik.4. Prehod posesti:Posest preide na najemnika z opravljeno primopredajo poslovnega prostora ali njegovega dela.5. Višina varščine:Pred oddajo ponudbe je potrebno plačati varščino za resnost ponudbe v višini 500, 00 EUR. Neizbranim ponudnikom se varščina vrne v roku 30 dni od dneva izbire ponudnika, brez obresti, izbranemu ponudniku pa se varščina upošteva pri plačilu najemnine. V primeru, da izbrani ponudnik odstopi od ponudbe, se varščina zadrži.6. Informacije:Informacije so možne pri Robert Gradišar, tel: 01 / 7050670, Fax: 01 / 70506807. Ogled prostorov:Ogled je možen po predhodnem dogovoru.8. Pogoji najema:Prostori se oddajo za mesečno najemnino, ki brez DDV znaša:
 • v primeru, da se ponudba nanaša na najem vseh prostorov: za poslovne prostore 4,00 EUR/m2, za hodnik in skladišče pa 2,00 EUR/m2,
 • v primeru, da se ponudba nanaša samo na posamezni prostor: za poslovne prostore 5,50 EUR/m2,
 • Prostori se oddajajo za opravljanje mirne dejavnosti ali storitev z omejenim delovnim časom od 7:00 do 19:00 ure.

  Prostori so zgrajeni do 4. gradbene faze. Začetek uporabe prostorov bo možen po opravljenem tehničnem pregledu poslovno stanovanjskega objekta. Najemnik bo prevzel prostore v izgrajenem stanju, nato pa mora prostore zgradi do končne podobe ter opremi z instalacijami in opremo. Sam mora pridobiti vsa dovoljenja za opravljanje svoje dejavnosti. Stroške, ki so potrebni za dokončanje prostorov in postopkov za pridobitev dovoljenj za opravljanje dejavnosti nosi izbrani najemnik.Najemodajalec teh stroškov ne bo povrnil v nobenem primeru, prav tako pa zaradi tega ne bo zmanjšana najemnina za prostore.

  Najemodajalec bo prostore oddal v najem za obdobje, ki ni krajše od 5 let.9. Način, mesto in čas oddaje ponudbe:Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo predložene v zaprtih kuvertah, najkasneje do 10.sep.2007 do 12:00 ure na sedež občine, naslov Občina Loška dolina, Cesta Notranjskega odreda 2, 1386 Stari trg pri Ložu.

  Na sprednji strani mora biti navedeno: "Ne odpiraj - ponudba za oddajo poslovnega prostora".Na zadnji strani mora biti naveden naziv in naslov ponudnika.

  Ponudbe lahko predložijo fizične in pravne osebe. V primeru, da bo ponudbo za najem poslovnih prostorov podalo več ponudnikov, bodo imele ponudbe, ki bodo podane za celoto prednost pred ostalimi.

  Med ponudniki, ki bodo izpolnjevali pogoje bodo imeli prednost tisti, ki v svojem programu dela predvidevajo mirno dejavnost ali storitev. Ponudbe, ki bodo imele v svojem programu dela gostinsko ponudbo bodo izločene.

  Najemodajalec si pridržuje pravico, da med prispelimi ponudbami ne izbere nobene ponudbe.10. Odpiranje ponudb:Odpiranje ponudb bo dne 11.sep.2007 ob 9:00 uri v mali sejni sobi občine Loška dolina.11. Pogoji za oddajo ponudbe:Ponudnik mora svoji ponudbi predložiti:
 • registracijo za poslovno dejavnost
 • potrdilo, da v zadnjihšestih mesecih ni imel blokade TRR (velja za pravne osebe in s.p. – tuja pravna oseba mora priložiti potrdila, ki jih izdajo institucije v njegovi državi enakovredne institucijam, od katerih se zahteva potrdila za slovenske pravne osebe, kolikor takega potrdila ne more pridobiti pa lastno izjavo, overjeno pri notarju, s katero pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavlja, da v zadnjih šestih mesecih ni imel blokade TRR
 • potrdilo o plačanih davkih in prispevkih (tuj državljan mora priložiti potrdilo, ki ga izdajo institucije v njegovi državi enakovredne institucijam, od katerih se zahteva potrdila za slovenske pravne osebe, kolikor takega potrdila ne more pridobiti pa lastno izjavo, overjeno pri notarju, s katero pod kazenskoin materialno odgovornostjo izjavlja, da ima plačane davke in prispevke
 • program predvidene poslovne dejavnosti v prostorih
 • izjavo s katero sprejema razpisne pogoje
 • 12. Javna ponudba velja do 10.sep.200713. Ustavitev postopka:Ta objava ne zavezuje najemodajalca, da z najboljšim ali katerim koli drugim ponudnikom sklene najemno pogodbo. Župan lahko vse do sklenitve pravnega posla ustavi že začeti postopek, brez obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti, najemodajalec pa je dolžan vrniti vplačane varščine v roku 30 dni od izdaje sklepa o ustavitvi postopka.Občina Loška dolina