Javni razpis za zbiranje ponudb za prodajo nepremičnin

Na podlagi 51.člena zakona o lokalni samoupravi (Ur. l. RS, št. 72/93 s spremembami in dopolnitvami), Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin (Uradni list RS, št. 12/03 in 77/2003) in 33. člena statuta občine Loška dolina (Ur. l. RS, št. 49/99 in 22/00)in programom prodaje stvarnega premoženja v letu 2007 občine Loška dolina, objavlja župan občine Loška dolina javni razpis za zbiranje ponudb za prodajo nepremičnin

Datum: 24.08.2007

Datum: 20.avg.2007Številka: 478/27-2007-011. Predmet prodaje je:A: nepozidano stavbno zemljišče, parc. št. 808/17 k.o. Stari trg, v velikosti 1925 m2B: kmetijsko zemljišče, parc. št. 10 k.o. Nadlesk, v velikosti 858 m2C: nepozidano stavbno zemljišče, parc. št. 471 k.o. Lož, v velikosti 1877 m2D: del nepozidanega stavbnega zemljišča, parc. št.1596 k.o. Lož, v velikosti 283 m2E: del nepozidanega stavbnega zemljišča, parc. št. 341/24, k.o. Knežja njiva, v velikosti 55 m2F: nepozidano stavbno zemljišče, parc. št. 1663/5 k.o. Lož, v velikosti 229 m2G: stanovanjski in gospodarski objekt z pripadajočim zemljiščem, v naseljuMarkovec št.19, 1386 Stari trg pri Ložu, ki stojita na:

1. parc. št. *58 – stavbišče v izmeri 239 m², k.o. Knežja Njiva

2. delu parc. št. *59 – stavbišče v izmeri 460 m², k.o. Knežja Njiva2. Izklicna cena za navedene nepremičnine znaša:A: 20.000,00 EUR

B: 900,00 EUR

C: 20.000,00 EUR

D: 7.000,00 EUR

E: 1.500,00 EUR

F: 5.000,00 EUR

G: 35.000,00 EUR

Skupna izklicna cena je določena na podlagi cenitve nepremičnin. Izklicna cena ne vsebuje nobenih davščin in drugih ostalih stroškov. Kupec plača poleg izklicne cene davek, stroške notarskega prepisa, stroške vknjižbe v zemljiško knjigo ter vse ostale stroške v zvezi z izvedbo prodajne pogodbe, ki niso všteti v kupnino.3. Posamezna zemljišča se prodajajo v celoti, razen nepremičnine pod oznako D in E.Pri nepremičninah pod oznako D in E mora kupec poleg omenjenih stroškov prevzeti tudi stroške v postopku geodetske odmere dela zemljišča.

Nepremičnina se proda v celoti razen dela, v velikosti 90 m2, ki ga zaseda javna cesta. Kupec mora poleg omenjenih stroškov prevzeti tudi stroške v postopku geodetske odmere dela zemljišča.4.Lastnik nepremičnin je Občina Loška dolina, Cesta Notranjskega odreda 2, 1386 Stari trg pri Ložu.5. Izročitev nepremičninein prenos lastništva se bo opravil po sklenjeni prodajni pogodbi po plačilu celotne kupnine in vseh stroškov.6. Rok sklenitve pogodbe:pogodba bo z izbranim ponudnikom sklenjena v roku 30 dni od dneva izbire ponudnika7. Pogoji sodelovanja:
  • na razpisu lahko sodelujejo fizične in pravne osebe. Fizične osebe morajo ponudbi predložiti potrdilo o državljanstvu, ostali pa še dokazila, ki izkazujejo pogoje pod katerimi lahko lastninsko pravico na nepremičninah v Republiki Sloveniji pridobijo tuji državljani, kot jih določa zakon ali mednarodna pogodba. Pravne osebemorajo ponudbi predložiti izpisek iz sodnega registra za pravne osebe. Kolikor v postopku fizična ali pravna oseba sodeluje po pooblaščencu je obvezno priložiti pisno pooblastilo overjeno pri notarju
  • pisne ponudbe morajo poleg zahtev iz prejšnega odstavka vsebovati: ime, priimek ter naslov stalnega bivališča oziroma sedež ponudnika, ponujeno ceno, izjavo, da se strinja z vsemi pogoji razpisa z lastnoročnim podpisom ponudnika oziroma pooblaščenca
  • 8. Ponudba se boštela za pravočasno,če bo prispela v 15 dneh od dneva javne objave na naslov: Občina Loška dolina, Cesta Notranjskega odreda 2, 1386 Stari trg pri Ložu, pod oznako "javni razpis za prodajo nepremičnin – ne odpiraj".9. Višina varščine:Pred oddajo ponudbe je potrebno plačati varščino za resnost ponudbe v višini 10 % izklicne cene za posamezno nepremičnino. Neizbranim ponudnikom se varščina vrne v roku 30 dni od dneva izbire ponudnika, brez obresti, izbranemu ponudniku pa se varščina upošteva pri plačilu kupnine. V primeru, da izbrani ponudnik odstopi odponudbe, se varščina zadrži.10. Drugi pogoji:
  • Nepremičnine so naprodaj po načelu "videno – kupljeno"
  • Upoštevane bodo le ponudbe, ki bodo izpolnjevale zahtevane pogoje in bodo enake ali višje od izklicne prodajne cene
  • Obveznost prodajalca, da sklene pogodbo s ponudnikom, ki ponudi najvišjo ceno ali katerimkoli ponudnikom je izključena. Župan občine lahko začeti postopek kadarkoli ustavi do sklenitve pogodbe
  • Če se izbrani ponudnik pozivu k podpisu pogodbe ne odzove v določenem času se šteje, da je od ponudbe odstopil
  • Če izbrani ponudnik ne bo sklenil kupoprodajne pogodbe v predpisanem roku bo postopek javne ponudbe razveljavljen
  • Ogled je mogoč po predhodnem dogovoru
  • 11. Razpis ne zavezuje prodajalca, da bo z najugodnejšim ali katerimkoli ponudnikom sklenil pogodbo za prodajo nepremičnine iz tega razpisa.12. Vsa dodatna pojasniladobijo interesenti na Občini Loška dolina, Cesta Notranjskega odreda 2, Stari trg pri Ložu, pri Gradišar Robertu telefon 01 / 70-50- 670.Občina Loška dolina