Občinski akti staro

Statut Občine Loška dolina - uradno prečiščeno besedilo (Uradno glasilo Občine Loška dolina, št. 62/2010)

Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Loška dolina (Uradno glasilo Občine Loška dolina, št. 88/4.10.2013)


Poslovnik občinskega sveta občine Loška dolina (Uradni glasilo Občine Loška dolina Občine Loška dolina, št. 64/2010)

Obvezna razlaga 78. člena Poslovnika (Uradno glasilo Občine Loška dolina, št. 69, 24.6.2011)

Spremembe in dopolnitve poslovnika Občinskega sveta občine Loška dolina (Uradno glasilo Občine Loška dolina, št. 88/4.10.2013)

Poslovnik nadzornega odbora občine Loška dolina (Uradno glasilo Občine Loška dolina, št. 67/2011)
Spremembe poslovnika Nadzornega odbora Občine Loška dolina (Uradno glasilo Občine Loška dolina, št. 89/27.11.2013)

Mandat 2014 - 2018

Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje EUP ST 28 IP - SEVER (Uradno glasilo št. 103/2015)

Sklep o potrditvi elaborata o oblikovanju cen za ravnanje s komunalnimi odpadki v občini Loška dolina (Uradno glasilo št. 103/2015)

Sklep o ukinitvi javne posesti in javnega dobra (Uradno glasilo št. 103/2015)

Zaključni račun proračuna Občine Loška dolina za leto 2015( Uradno glasilo št. 103/2015)

Sklep o razrešitvi direktorja Javnega zavoda za kulturo, turizem in medgeneracijsko sodelovanje Snežnik (Uradno glasilo št. 103/2015)

Sklep o imenovanju vršilca dolžnosti direktorja Javnega zavoda za kulturo, turizem in medgeneracijsko sodelovanje Snežnik (Uradno glasilo št. 103/2015)

Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki na območju občine Loška dolina (Uradno glasilo št. 101/2015)

Odlok o o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč na območju Občine Loška dolina (Uradno glasilo št. 99/2015)

Odlok o razglasitvi domačije z mlinom in žago Bajer za kulturni spomenik lokalnega pomena (Uradno glasilo št. 99/2015)

Odlok o turistični taksi v Občini Loška dolina (Uradno glasilo št. 99/2015)

Proračun Občine Loška dolina za leto 2015

Sklep o začasnem financiranju Občine Loška dolina v obdobju januar - marec 2015 (Uradno glasilo št. 97)

Sklep o načinu financiranja političnih strank v občini Loška dolina (Uradno glasilo št. 97)

Letni programi 2014:
Letni program kulturne ljubiteljske dejavnosti za leto 2014
Letni program športa za leto 2014


Mandat 2010-2014

Pravilnik o sofinanciranju programov drugih društev, ki so v širšem interesu in niso predmet drugih razpisov v Občini Loška dolina

Pravilnik o dodelitvi proračunskih sredstev za namen sofinanciranja prireditev v občini Loška dolina

Pravilnik in cenik o uporabi prostorov večnamenskega objekta Babno Polje

Uradno glasilo št. 94/22.5.2014
Zaključni račun proračuna Občine Loška dolina za leto 2013

Uradno glasilo št. 92/21.2.2014
- Odlok o proračunu občine Loška dolina za leto 2014
Proračun Občine Loška dolina za leto 2014 - potrjen predlog
- Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu (OPPN) za južno povezovalno cesto Stari trg pri Ložu v občini Loška dolina
- Sklep o imenovanju direktorja Javnega zavoda za kulturo in turizem grad Snežnik


Uradno glasilo št. 90/20.12.2013
- Sklep o potrditvi cen iz Elaborata o oblikovanju cen za oskrbo s pitno vodo v občini Loška dolina
- Sklep o začasnem financiranju Občine Loška dolina v obdobju januar - marec 2014

Uradno glasilo št. 88/4.10.2013
- Spremembe in dopolnitve poslovnika Občinskega sveta občine Loška dolina
- Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Loška dolina

Uradno glasilo št. 87/28.6.2013
- Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Loška dolina za leto 2013
- Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Loška dolina
- Sklep o ukinitvi javne posesti


Uradno glasilo št. 86/18.6.2013
- Razpis za podelitev priznanj Občine Loška dolina v letu 2013

Uradno glasilo št. 86/31.5.2013
- Odlok o podlagah za odmero komunalnega prispevka za območje občine Loška dolina
- Odlok o plakatiranju in oglaševanju v občini Loška dolina
- Sklep o imenovanju vršilca dolžnosti direktorja Javnega zavoda za kulturo in turizem grad Snežnik
- Pravilnik o podeljevanju priznanj Občine Loška dolina

Uradno glasilo št. 85/26.4.2013
- Zaključni račun proračuna Občine Loška dolina za leto 2012
- Odlok o ravnanju z zapuščenimi vozili v občini Loška dolina
- Sklep o potrditvi Elaborata o oblikovanju cen za odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode v občini Loška dolina


Uradno glasilo št. 84/29.3.2013
- Pravilnik o dodelitvi nepovratnih finančnih sredstev za sofinanciranje nakupa malih komunalnih čistilnih naprav v občini Loška dolina
- Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o simbolih, občinskem prazniku in priznanjih v občini Loška dolina
- Odlok o spremembah odloka o ustanovitvi vzgojno-izobraževalnega in vzgojno-varstvenega zavoda Osnovna šola heroja Janeza Hribarja Stari trg pri Ložu

Uradno glasilo št. 83/29.3.2013
- Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o predkupni pravici Občine Loška dolina na nepremičninah

Uradno glasilo št. 82/26.2.2013
- Javni razpis za dodelitev finančnih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva in gozdarstva v občini Loška dolina v letu 2013
- Javni razpis za sofinanciranje mladinskih programov in projektov ter stroškov delovanja izvajalcev mladinskih programov in projektov v Občini Loška dolina za leto 2013
- Javni razpis za sofinanciranje programov na področju socialnega in zdravstvenega varstva v občini Loška dolina za leto 2013

Uradno glasilo št. 81/25.1.2013
- Javni razpis za izbor programov ljubiteljskih kulturnih dejavnosti, ki jih bo v letu 2013 sofinancirala Občina Loška dolina
- Javni razpis za sofinanciranje programov društev s področja turizma v občini loška dolina za leto 2013
- Javni razpis za zbiranje predlogov za sofinanciranje programov športa za leto 2013 v občini Loška dolina
- Popravek Sklepa o določitvi cen programov v vrtcu Polhek pri Osnovni šoli heroja Janeza Hribarja Stari trg

Uradno glasilo št. 80/25.1.2013
- Odlok o proračunu Občine Loška dolina za leto 2013
Proračun Občine Loška dolina za leto 2013
- Pravila za izvolitev predstavnikov v volilno telo za volitve člana Državnega sveta ter za določitev kandidata za člana Državnega sveta
- Odlok o spremembah odloka o občinskih taksah v Občini Loška dolina

Uradno glasilo št. 80/21.12.2012
- Sklep o začasnem financiranju Občine Loška dolina v obdobju januar - marec 2013
-Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika za sofinanciranje mladinskih programov in projektov ter stroškov delovanja izvajalcev mladinskih programov in projektov iz proračuna Občine Loška dolina
- Sklep o določitvi cen programov v vrtcu Polhek pri Osnovni šoli heroja Janeza Hribarja Stari trg

Uradno glasilo št. 79/27.11.2012
- Sklep o pričetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) za južno povezovalno cesto Stari trg pri Ložu v Občini Loška dolina

Odlok o občinskem prostorskem načrtu občine Loška dolina (Uradno glasilo Občine Loška dolina, št. 78/2012)

Uradno glasilo št. 77/7.9.2012
- Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Loška dolina za leto 2012
- Odlok o spremembah odloka o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami v Občini Loška dolina

Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka onačinu opravljanja gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki v občini Loška dolina (Uradno glasilo Občine Loška dolina, št. 76/2012)

Odlok o spremembah odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Loška dolina (Uradno glasilo Občine Loška dolina, št. 76/2012)

Program opremljanja stavbnih zemljišč za območje občine Loška dolina

 

Kategorizacija cest:

Odlok o kategorizaciji občinskih cest v občini Loška dolina (Uradni list RS, št. 98/3.12.1999)

Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o kategorizaciji občinskih cest v občini Loška dolina (Uradno glasilo Občine Loška dolina, št. 59/19.6.2009)

Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o kategorizaciji občinskih javnih cest v občini Loška dolina (Uradno glasilo Občine Loška dolina, št. 76/2012)

Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o kategorizaciji občinskih cest v občini Loška dolina (Uradno glasilo Občine Loška dolina, št. 104/18.6.2015)
 


Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena (Uradno glasilo Občine Loška dolina, št. 75/2012)

Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o predkupni pravici Občine Loška dolina na nepremičninah(Uradno glasilo Občine Loška dolina, št. 75/2012)

Zaključni račun proračuna Občine Loška dolina za leto 2011 (Uradno glasilo Občine Loška dolina, št. 75/2012)

Odlok o lokalni turistični vodniški službi v občini Loška dolina (Uradno glasilo Občine Loška dolina, št. 73/2012)

Pravilnik o upravljanju in uporabi javnih športnih objektov in športnih površin v občini Loška dolina (Uradno glasilo Občine Loška dolina, št. 73/2012)

Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega vzgojno izobraževalnega in vzgojno varstvenega zavoda Osnovna šola heroja Janeza Hribarja (Uradno glasilo Občine Loška dolina, št. 73/2012)

Proračun občine Loška dolina za leto 2012 (Uradno glasilo Občine Loška dolina, št. 73/2012)

Odlok o ustanovitvi Javnega podjetja Komunala Cerknica d.o.o. (Uradno glasilo Občine Loška dolina, št. 72/2011)

Sklep o začasnem financiranju občine Loška dolina v obdobju januar - marec 2012 (Uradno glasilo Občine Loška dolina, št. 72/2011)

Odlok o spremembah in dopolnitvah proračuna občine Loška dolina za leto 2012 (Uradno glasilo Občine Loška dolina, št. 71/2011)

Odlok o ustanovitvi, sestavi, nalogah in načinu dela Občinskega sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu občine Loška dolina (Uradno glasilo Občine Loška dolina, št. 71/2011)

Odlok o ustanovitvi, sestavi, nalogah in načinu dela delovnih teles bčinskega sveta občine Loška dolina (Uradno glasilo Občine Loška dolina, št. 71/2011)

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega podjetja Komunala Cerknica d.o.o. (Uradno glasilo občine Loška dolina, št. 70, 1.7.2011)

Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o predkupni pravici Občine Loška dolina na nepremičninah (Uradno glasilo Občine Loška dolina, št. 69, 24.6.2011)

Pravilnik o spremembah pravilnika o kriterijih in načinu sprejema otrok v vrtec (Uradno glasilo Občine Loška dolina, št. 68/2011)

Odlok o proračunu občine Loška dolina za leto 2011 (Uradno glasilo občine Loška dolina, št. 67/2011)
Proračun za leto 2011
Zaključni račun za leto 2010

Pravilnik o spremembah Pravilnika o plačah in plačilih za opravljanje funkcije občinskega funkcionarja in članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov (Uradno glasilo Občine Loška dolina, št. 66/2011)

Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi organa skupne občinske uprave "Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Postojna, Cerknica, Pivka, Loška dolina in Bloke" (Uradno glasilo Občine Loška dolina, št. 65/2010)

Odlok o spremembah Odloka o splošnih prostorskih ureditvenih pogojih za Občino Cerknica (Uradno glasilo Občine Loška dolina, št. 65/2010)

Sklep o začasnem financiranju občine Loška dolina v obdobju januar - marec 2011 (Uradno glasilo Občina Loška dolina, št. 65/2010)


Prostorski akti:

Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu (OPPN) za južno povezovalno cesto Stari trg pri Ložu v občini Loška dolina, Uradno glasilo št. 92/20.2.2014

Odlok o občinskem prostorskem načrtu občine Loška dolina (Uradno glasilo Občine Loška dolina, št. 78/2012);

Spremembe in dopolnitve OPN:

Uradno glasilo št. 87/28.6.2013

Uradno glasilo št. 106/24.12.2015Odlok o splošnih prostorskih ureditvenih pogojih za Občino Cerknica (Uradni list RS, št. 43/92, 8/94) Odlok o spremembah Odloka o splošnih prostorskih ureditvenih pogojih za Občino Cerknica (Uradno glasilo Občine Loška dolina, št. 65/2010)

Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in družbenega plana Občine Loška dolina (Uradni list RS, št. 56/96, 61/96-popr.)

Odlok o zazidalnem načrtu Ograde 1 med naseljema Stari trg in Lož v občini Loška dolina (Uradni list RS, št. 78/98)

Odlok o ureditvenem načrtu Stari trg (Uradni list RS, št. 69/99)

Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za ureditvena območja naselij v Občini Loška dolina (Uradni list RS, št. 17/00)

Odlok o ureditvenem načrtu za Grajski kompleks Snežnik (Uradno glasilo Občine Loška dolina, št. 13/2002)

Odlok o predkupni pravici Občine loška dolina na nempremičninah Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o predkupni pravici občine Loška dolina na nepremičninah (Uradno glasilo Občine Loška dolina, št. 45, 18.7.2007) Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o predkupni pravici Občine Loška dolina na nepremičninah (Uradno glasilo Občine Loška dolina, št. 55, 10.12.2008) Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o predkupni pravici Občine Loška dolina na nepremičninah (Uradno glasilo Občine Loška dolina, št. 69, 24.6.2011)

Sklep o pripravi prostorskega načrta Občine Loška dolina (Uradno glasilo Občine Loška dolina, št. 49, 21.12.2007)


Starejše objave:

Odlok o proračunu občine Loška dolina za leto 2010:


Sprememba statuta (2000)

Statut Občine Loška Dolina (1999)

Poslovnik sveta Občine Loška Dolina (1999)

pravilnik o plačah in plačilih za opravljanje funkcije občinskega funkcionrja in članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov

odlok o proračunu Občine Loška dolina za leto 2007

odlok o ustanovitvi javnega zavoda na področju kulture in turizma v Občini Loška dolina "Javni zavod za kulturo in turizem grad Snežnik"

pravilnik o tržnem redu v Občini Loška dolina

odlok o zaključnem računu proračuna Občine Loška dolina za leto 2006

odlok o občinskih taksah v Občini Loška dolina