Dodelitev živilskih paketov

Protokol in vloga za dodeljevanje živilskih paketov.

Datum: 28.04.2020

VLOGA

 

PROTOKOL RAVNANJA IN KRITERIJI ODLOČANJA O DODELJEVANJU ŽIVILSKIH PAKETOV OBČINE

 

1.

Ta protokol se izdaja za namene odločanja ter dodeljevanja živilskih paketov, katere je zagotovila lokalna skupnost ter jih bo na podlagi ugotovljene upravičenosti do paketa, dodelila humanitarna organizacija.

Odločanje do upravičenosti do živilskega paketa bo sprejel CSD na podlagi pooblastila lokalne skupnosti.

Protokol se uporablja in velja za čas izrečenega izrednega stanja , zaradi Covid-19.

 

2. VLOGA

Vlagatelj bo na CSD podal vlogo za dodelitev pravice do prehranskega paketa. Vloga je v prilogi tega protokola- priloga 1. 

Vloga se odda osebno ali po pošti (navadni ali elektronski pošti) s priloženimi dokazili.

O vlogi je potrebno odločiti takoj oz. najpozneje v roku 7 dni od dneva prejema vloge.

Upravičenost do paketa se odloči z mnenjem CSD o upravičenosti do paketa.

 

3. PAKET

Velikost oz. obsežnost paketa določa humanitarna organizacija glede na število članov družine vlagatelja.

 

4. PRITOŽBA

Zoper mnenje o upravičenosti do živilskega paketa ni pritožbe.

 

5.

Mnenje o upravičenosti do paketa se izroči vlagatelju paketa osebno ali po pošti ter humanitarni organizaciji.

Humanitarna organizacija izroči živilski paket vlagatelju na podlagi predložitve mnenja CSD.

 

6. CSD in HU

Csd in humanitarna organizacija si izmenjujeta podatke o številu izdanih mnenj o upravičenosti do paketa, predvsem zaradi zagotavljanja zadostnega števila paketov.

 

7. KRITERIJI

Do živilskega paketa so  upravičeni:

  1. Slovenski državljani, ki živijo v RS

  2. Tujci s stalnim prebivališčem v RS in kateri živijo na območju RS

  3.  

  • Posamezniki, ki niso prejemniki DSP in niso podali vloge za DSP

  • Posamezniki, ki prvič vlagajo vlogo za redno DSP , IDSP oz. te vloge niso podali najmanj 2 leti šteto od zadnjega meseca upravičenosti do dsp

  • Upravičenci do otroškega dodatka do 5 dohodkovnega razreda, ki niso prejemniki dsp,

  • Posebne kategorije oseb- invalidi, zaporniki, samozaposleni, osebe brez zaposlitve, zaradi posledic COVID-19…….

  • Druge osebe, za katere tako oceni CSD.

Upravičenci lahko živilski paket prejmejo enkrat mesečno oz. pogost prejemanja določi CSD glede na socialno in materialno stanje družine.  

 

 

PRIPRAVILI SODELAVCI CSD PRIMOSRKO-NOTRANJSKA