Ponovno obvestilo o prepovedi kurjenja

Ponovno opozorilo o prepovedi kurjenja v naravnem okolju. Posebna prepoved velja ob prihajajočem prazniku.

Datum: 23.04.2020

Na podlagi 43. člena Zakona o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 9/11, 83/12 in 61/17 – GZ), Uredbe o varstvu pred požarom v naravnem okolju (Uradni list RS, št. 20/14), 4. člena Odloka o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami v Občini Loška dolina (Uradno glasilo Občine Loška dolina št. 9 in 77)  in  37. člena Statuta Občine Loška dolina (Uradno Glasilo Občine Loška dolina št. 62 – uradno prečiščeno besedilo in št. 88 in 111),  izdajam naslednji

 

S K L E P

1.

Na območju Občine Loška dolina je v  naravnem okolju je prepovedano :

 

  • kuriti kresove;
  • požigati na območju ob infrastrukturnih objektih;
  • izven pozidanih površin uporabljati predmete, naprave ali izvajati aktivnosti, ki lahko povzročijo požar;
  • izvajati aktivnosti, ki lahko povzročijo požar, zaradi zatiranja preveč razmnoženih insektov in bolezni gozdnega drevja, ki lahko ogrozijo gozd;
  • izvajati ognjemete.

 

2.

Ta sklep velja takoj.

 

O b r a z l o ž i t e v

V času izvajanja izrednih ukrepov zaradi pojava koronavirusa, ki povzroča Bolezen COVID-19, se zaradi prevelike obremenitve  pripadnikov prostovoljnih gasilskih društev prepovedujejo v 1. točki tega sklepa navedene aktivnosti.

 

  

               Župan Občine Loška dolina

               Janez Komidar l.r.