Razpisi

Javni natečaj za zasedbo uradniškega delovnega mesta

Na podlagi 58. člena Zakona o javnih uslužbencih ((Uradni list RS, št. 63/07 – uradno prečiščeno besedilo, 65/08, 69/08 – ZTFI-A, 69/08 – ZZavar-E, 40/12 – ZUJF, 158/20 – ZIntPK-C, 203/20 – ZIUPOPDVE, 202/21 – odl. US in 3/22 – ZDeb), Občina Loška dolina Cesta...

Razpis direktor JP Komunala Cerknica d.o.o.

Na podlagi 22. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (ZGJS, Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11 – ORZGJS4), Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1-UPB3, Uradni list RS št. 65/09-UPB s spremembami), 16. in 17. člena Odloka...

Javni razpis za podelitev priznanj Občine Loška dolina v letu 2023

Na podlagi Odloka o simbolih, občinskem prazniku in priznanjih v Občini Loška dolina(Uradni list RS št. 52/00, Uradno glasilo Občine Loška dolina, št. 23 z dne 11.11.2003,  št. 84 z dne 29.03.2013 in št. 159 z dne 14.10.2021) in Pravilnika o podeljevanju priznanj...

Javni razpis za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem

Na podlagi 87. člena Stanovanjskega zakona (Ur.l. RS, št. 69/03, 18/04 – ZVKSES, 47/06 – ZEN, 45/08 – ZVEtL, 57/08, 62/10 – ZUPJS, 56/11 – odl. US, 87/11, 40/12 – ZUJF, 14/17 – odl. US, 27/17, 59/19, 189/20 – ZFRO, 90/21 in 18/23 – ZDU-1O), Pravilnika o dodeljevanju...

Javni razpis – turizem 2023

Na podlagi Pravilnika o sofinanciranju programov društev s področja turizma v občini Loška dolina (Uradno glasilo št. 62 dne 29.01.2010) Občina Loška dolina razpisuje JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV DRUŠTEV S PODROČJA TURIZMA V OBČINI LOŠKA DOLINA ZA LETO...

Javni razpis – sofinanciranje prireditev v letu 2023

Na podlagi Pravilnika o dodelitvi proračunskih sredstev za namen sofinanciranja prireditev v občini Loška dolina (št.: 007-2/2023 z dne 11.04.2023), Občina Loška dolina, Cesta Notranjskega odreda 2, 1386 Stari trg pri Ložu objavlja JAVNI RAZPIS za sofinanciranje...

Javni razpis – sofinanciranje programov drugih društev v letu 2023

Na podlagi Pravilnika o sofinanciranju programov drugih društev, ki so v širšem interesu in niso predmet drugih razpisov v občini Loška dolina (št. 007-2/2014 z dne 19.06.2014), Občina Loška dolina, Cesta Notranjskega odreda 2, 1386 Stari trg pri Ložu objavlja  ...

Razpis JSKD za financiranje kulturnih projektov

JAvna razpisa sta dosegljiva na naslednjih povezavah:   https://www.jskd.si/financiranje/projektni/projektni2023/uvod_projektni_23.htm?fbclid=IwAR07PN-tjc7WU2Gi8WPHuYcUPqw2p-UCaol-hU50t8u3OHzp2EDtA1njIWs...

Javni razpis – sofinanciranje športa 2023

 Na podlagi 17. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/17, 21/18 – ZNOrg, 82/20 in 3/22 – ZDeb) in 8. člena  Odloka o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v Občini Loška dolina (Uradno glasilo  občine Loška dolina št. 121, popravek...

Skip to content