Razpisi

Razpis za podelitev priznanj Občine Loška dolina

Na podlagi Odloka o simbolih, občinskem prazniku in priznanjih v Občini Loška dolina (Uradni list RS št. 52/00, Uradno glasilo Občine Loška dolina, št. 23 z dne 11.11.2003,  št. 84 z dne 29.03.2013 in št. 159 z dne 14.10.2021) in Pravilnika o podeljevanju priznanj...

Javni razpis – sofinanciranje programov drugih društev v letu 2024

Na podlagi Pravilnika o sofinanciranju programov drugih društev, ki so v širšem interesu in niso predmet drugih razpisov v občini Loška dolina (št. 007-2/2014 z dne 19.06.2014), Občina Loška dolina, Cesta Notranjskega odreda 2, 1386 Stari trg pri Ložu objavlja JAVNI...

Javni razpis – sofinanciranje športa 2024

Na podlagi 17. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/17, 21/18 – ZNOrg, 82/20 in 3/22 – ZDeb) in 8. člena  Odloka o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v Občini Loška dolina (Uradno glasilo  občine Loška dolina št. 121, popravek...

Obvestilo o ustavitvi javnega natečaja

Obveščamo vas, da je bil postopek javnega natečaja za prosto delovno mesto » Višji svetovalec za splošne in stanovanjske zadeve«, ki je bil objavljen na spletni strani Občine Loška dolina  in na območnem Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje ter spletni strani...

Javni natečaj za zasedbo uradniškega delovnega mesta

Na podlagi 58. člena Zakona o javnih uslužbencih ((Uradni list RS, št. 63/07 – uradno prečiščeno besedilo, 65/08, 69/08 – ZTFI-A, 69/08 – ZZavar-E, 40/12 – ZUJF, 158/20 – ZIntPK-C, 203/20 – ZIUPOPDVE, 202/21 – odl. US in 3/22 – ZDeb), Občina Loška dolina Cesta...

Razpis direktor JP Komunala Cerknica d.o.o.

Na podlagi 22. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (ZGJS, Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11 – ORZGJS4), Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1-UPB3, Uradni list RS št. 65/09-UPB s spremembami), 16. in 17. člena Odloka...

Javni razpis za podelitev priznanj Občine Loška dolina v letu 2023

Na podlagi Odloka o simbolih, občinskem prazniku in priznanjih v Občini Loška dolina(Uradni list RS št. 52/00, Uradno glasilo Občine Loška dolina, št. 23 z dne 11.11.2003,  št. 84 z dne 29.03.2013 in št. 159 z dne 14.10.2021) in Pravilnika o podeljevanju priznanj...

Javni razpis za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem

Na podlagi 87. člena Stanovanjskega zakona (Ur.l. RS, št. 69/03, 18/04 – ZVKSES, 47/06 – ZEN, 45/08 – ZVEtL, 57/08, 62/10 – ZUPJS, 56/11 – odl. US, 87/11, 40/12 – ZUJF, 14/17 – odl. US, 27/17, 59/19, 189/20 – ZFRO, 90/21 in 18/23 – ZDU-1O), Pravilnika o dodeljevanju...

Javni razpis – turizem 2023

Na podlagi Pravilnika o sofinanciranju programov društev s področja turizma v občini Loška dolina (Uradno glasilo št. 62 dne 29.01.2010) Občina Loška dolina razpisuje JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV DRUŠTEV S PODROČJA TURIZMA V OBČINI LOŠKA DOLINA ZA LETO...

Javni razpis – sofinanciranje prireditev v letu 2023

Na podlagi Pravilnika o dodelitvi proračunskih sredstev za namen sofinanciranja prireditev v občini Loška dolina (št.: 007-2/2023 z dne 11.04.2023), Občina Loška dolina, Cesta Notranjskega odreda 2, 1386 Stari trg pri Ložu objavlja JAVNI RAZPIS za sofinanciranje...

Na glavno vsebino