Novice in obvestila

razpis delovnega mesta
29. 06. 2007

Številka: 110-10/2007
Datum: 04.06.2007

Občina Loška dolina objavlja prosto delovno mesto sodelavec za komunalne zadeve v občinski upravi občine Loška dolina, Cesta Notranjskega odreda 2, 1386 Stari trg pri Ložu.

Delovno mesto SODELAVEC ZA KOMUNALNE ZADEVE je strokovno tehnično delovno mesto.

Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:

– višja strokovna izobrazba tehnične smeri,
– najmanj 6 mesecev delovnih izkušenj.

Funkcionalna in specialna znanja oziroma posebne sposobnosti:

– poznavanje računalniškega okolja windows
– vozniški izpit B kategorije.

Kot delovne izkušnje se šteje delovna doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno oziroma pripravništvo opravljeno pri istem ali drugem delodajalcu. Za delovne izkušnje se štejejo tudi delovne izkušnje, ki jih je javni uslužbenec pridobil z opravljanjem del na delovnem mestu, za katero se zahteva za eno stopnjo nižja izobrazba, razen pripravništva v eno stopnjo nižji izobrazbi. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi delo na enaki stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za katero oseba kandidira.

Okvirne delovne naloge:

– izvajanje nalog s področja gospodarskih javnih služb
– organiziranje vzdrževanja komunalnih objektov in naprav v občini
– pripravljanje izvedbenih nalog
– izvajanje strokovno tehničnihnalog
– opravljanje drugih nalog.

Prijava kandidata mora vsebovati:
– pisno izjavo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena
– opis delovnih izkušenj, iz katerega je razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj.

Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis ter da kandidat v njej poleg formalne izobrazbe navede tudi veščine, ki jih je pridobil.

Z izbranim kandidatom bo delovno razmerje sklenjeno za nedoločen čas s polnim delovnim časom in enomesečnim poskusnim delom. Izbrani kandidat bo delo opravljal na sedežu Občine Loška dolina, Cesta Notranjskega odreda 2, 1386 Stari trg pri Ložu.

Kandidati vložijo prijavo v pisni obliki, ki jo v roku 8 dni od dneva objave na Zavodu RS za zaposlovanje, glasilu Obrh in na spletnih straneh Občine Loška dolina, pošljejo na naslov: Občina Loška dolina, Cesta Notranjskega odreda 2, 1386 Stari trg pri Ložu s pripisom “Javni natečaj – ne odpiraj”.

Kandidate bomo o izbiri pisno obvestili v osmih dneh po opravljeni izbiri.

Dodatne informacije o izvedbi javne objavelahko dobite na tel.: 01/705-06-78, ga. Neva Šibenik.

V besedilu javne objave uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.

Na glavno vsebino