Prostorski akti

 

 

 

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE OPPN ZA OBMOČJE EUP ST 28 IP - SEVER

Na podlagi 289. in 119. člena ZUreP-2 v povezavi z 110. členom ZUreP-2 javno objavljamo dokumente glede postopka in sprejetja OPPN št.010-3/2019/141-10922-01 z dne 09.05.2019. 

 

Sklep o pripravi SDOPPN za območje EUP ST 28 IP - sever

Izhodišča

idejna zasnova grafika

Idejna zasnova za območje Marof - sever

 

OSNUTEK ZA PRIDOBIVANJE PRVIH MNENJ

Spremembe in dopolnitve OPPN za območje EUP ST 28 IP - sever (osnutek)

Osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah OPPN za območje EUP ST 28 IP - sever

Grafika območij

 

Izvleček iz hierarhično višjega prostorskega akta

Izhodišča in prikaz stanja za pripravo 

 

Strokovne podlage 

besedilo

grafika

 

Sklep o pripravi SDOPPN

Dodelitev ID

 

Mnenja

Odločba o postopku celovite presoje

Mnenje - Direkcija RS za vode

Mnenje - Zavod za gozdove

Mnenje - Ministrsvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Mnenje - Ministrstvo za kulturo

Mnenje - Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 

Mnenje - Zavod RS za varstvo okolja

Mnenje - NIJZ

Mnenje - Ministrstvo za zdravje

 

Okoljsko poročilo

Priloga A

 

JAVNA RAZGRNITEV SD OPPN 

 

Dopolnjen osnutek sprememb in dopolnitev OPPN EUP ST 28 IP - sever

Povzetek SDOPPN

Obrazložitev SDOPPN

Amandmajska oblika 

Sledljivost spremembam 

Grafika dopolnjenega osnutka 

 

Gradivo:

izvleček 

Izhodišča in prikaz stanja 

 

Strokovne podlage:

Idejna zasnova 

Grafika - idejna zasnova

PZI - predstavitev 

Grafika - PZI predstavitev

Elaborat ekonomike 

Grafika - elaborat ekonomike 

 

Sklep, odločba, smernice in mnenja 

Sklep o pripravi 

Dodelitev ID

Odločba o postopku celovite presoje 

Smernice - DRSV

Smernice - gozdovi

Smernice - kmetijstvo 

Smernice - kultura

Smernice - MKGP

Smernice - narava

Smernice - Nijz

Smernice - zdravje

 

Mnenje - DRSI

Mnenje - DRSV

Mnenje - Elektro Ljubljana

Mnenje - JP Komunala

Mnenje - kultura

Mnenje - NIJZ

Mnenje o ustreznosti

Mnenje - Telekom

Mnenje - zaščita in reševanje 

Mnenje - ZRSVN

 

Okoljsko poročilo

Besedilo

Prloga A

 

Spremembe in dopolnitve OPPN za območje EUP ST 28 IP - sever (predlog)

Poročilo z javne razgrnitve in obravnave dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev OPPN za območje EUP ST 28 IP - sever

 

Predlog sprememb in dopolnitev OPPN za območje EUR ST 28 IP - sever 

Amandmajska oblika

Sledenje spremembam

 

Grafika - predlog

 

GRADIVO:

Izvleček

Izhodišča PSP

 

STROKOVNE PODLAGE

Idejna zasnova - besedilo

Idejna zasnova - grafika

PZI

1

2 

 

Elaborat ekonomike - besedilo

Elaborat ekonomike - grafika

 

USKLAJENI PREDLOG SD OPPN 

Spremembe in dopolnitve OPPN EUP ST 28 IP - sever (usklajen predlog)

Spremembe in dopolnitve OPPN EUP ST 28 IP - sever (amandmajska oblika)

Spremembe in dopolnitve OPPN EUP ST 28 IP - sever (sledenje spremembam)

 

Grafika (usklajen predlog)

 

GRADIVO

Izvleček

Izhodišča - PSP

 

STROKOVNE PODLAGE

Idejna zasnova - besedilo 

Idejna zasnova - grafika 

 

PZI 

PZI

 

Elaborat ekonomike - besedilo

Elaborat ekonomike - grafika 

 

SKLEP, ODLOČBA, SMERNICE IN MNENJA

Sklep o pripravi 

Dodelitev ID

Odločba o postopku celovite presoje 

 

Smernice - DRSV

Smernice - gozdovi

Smernice - kmetijstvo

Smernice - kultura

Smernice - MKGP

Smernice - narava

Smernice - NIJZ

Smernice - zdravje 

 

PRVA MNENJA

Mnenje - DRSI

Mnenje - DRSV

Mnenje - elektro

Mnenje - JP Komunala 

Mnenje - kultura

Mnenje - Občina Loška dolina 

Mnenje - NIJZ

Mnenje - Telekom

Mnenje - Zaščita in reševanje 

Mnenje - ZRSVN

 

DRUGA MNENJA

Mnenje - DRSV 

Mnenje - elektro

Mnenje - JP Komunala 

Mnenje - MZI

Mnenje - NIJZ

Mnenje - obramba

Mnenje - Telekom

Mnenje - ZRSVN

Mnenje - ZVKD

Odločba 46. člen ZVO-1

 

Spremembe in dopolnitve OPPN OPPN EUP ST 28 IP - sever (obrazložitev)

Spremembe in dopolniteve OPPN RUP ST 28 IP - sever ( povzetek za javnost)

 

 

OKOLJSKO POROČILO

Besedilo - Aneks

Besedilo za mnenje

Priloga A