Prostorski akti

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE OPPN ZA OBMOČJE EUP ST 28 IP – SEVER

Na podlagi 289. in 119. člena ZUreP-2 v povezavi z 110. členom ZUreP-2 javno objavljamo dokumente glede postopka in sprejetja OPPN št.010-3/2019/141-10922-01 z dne 09.05.2019.

 

Sklep_o_pripravi_SDOPPN_za_obmocje_EUP_ST_28_IP_-_sever

Izhodisca

idejna_zasnova_grafika

Idejna_zasnova_za_obmocje_Marof_-_sever

 

OSNUTEK ZA PRIDOBIVANJE PRVIH MNENJ

Spremembe_in_dopolnitve_OPPN_za_obmocje_EUP_ST_28_IP_-_sever_(osnutek)

Osnutek_Odloka_o_spremembah_in_dopolnitvah_OPPN_za_obmocje_EUP_ST_28_IP_-_sever

Grafika_obmocij

 

Izvlecek_iz_hierarhicno_visjega_prostorskega_akta

Izhodisca_in_prikaz_stanja_za_pripravo 

 

Strokovne podlage 

besedilo

grafika

 

Sklep_o_pripravi_SDOPPN

Dodelitev_ID

 

Mnenja

Odlocba_o_postopku_celovite_presoje 

Mnenje_-_Direkcija_RS_za_vode

Mnenje_-_Zavod_za_gozdove

Mnenje_-_Ministrstvo_za_kmetijstvo,_gozdarstvo_in_prehrano 

Mnenje_-_Ministrstvo_za_kulturo

Mnenje_-_Zavod_RS_za_varstvo_okolja

Mnenje_-_NIJZ

Mnenje_-_Ministrstvo_za_zdravje

 

Okoljsko_porocilo

Priloga_A

 

JAVNA RAZGRNITEV SD OPPN 

 

Dopolnjen_osnutek_sprememb_in_dopolnitev_OPPN EUP ST 28 IP – sever

Povzetek_SDOPPN

Obrazlozitev_SDOPPN

Amandmajska_oblika 

Sledljivost_spremembam 

Grafika_dopolnjenega_osnutka 

 

Gradivo:

izvlecek 

Izhodisca_in_prikaz_stanja 

 

Strokovne podlage:

Idejna_zasnova 

Grafika_-_idejna_zasnova

PZI_-_predstavitev 

Grafika_-_PZI_predstavitev

Elaborat_ekonomike 

Grafika_-_elaborat_ekonomike

 

Sklep, odločba, smernice in mnenja 

Sklep_o_pripravi

Dodelitev_ID

Odlocba_o_postopku_celovite_presoje 

Smernice_-_DRSV

Smernice_-_gozdovi

Smernice_-_kmetijstvo

Smernice_-_kultura

Smernice_-_MKGP

Smernice_-_narava

Smernice_-_Nijz

Smernice_-_zdravje 

 

Mnenje_-_DRSI

Mnenje_-_DRSV 

Mnenje_-_Elektro_Ljubljana

Mnenje_-_JP_Komunala

Mnenje_-_kultura

Mnenje_-_NIJZ

Mnenje_o_ustreznosti

Mnenje_-_Telekom

Mnenje_-_Zascita_in_resevanje 

Mnenje_-_ZRSVN

 

Okoljsko poročilo

besedilo

Prloga_A

 

Spremembe in dopolnitve OPPN za območje EUP ST 28 IP – sever (predlog)

Porocilo_z_javne_razgrnitve_in_obravnave_dopolnjenega_osnutka_sprememb_in_dopolnitev_OPPN_za_obmocje_EUP_ST_28_IP_-_sever

 

Predlog_sprememb_in_dopolnitev_OPPN_za_obmocje_EUR_ST_28_IP_-_sever 

Amandmajska_oblika 

Sledenje_spremembam

 

Grafika_-_predlog

 

GRADIVO:

Izvlecek

Izhodisca_PSP

 

STROKOVNE PODLAGE

Idejna_zasnova_-_besedilo

Idejna_zasnova_-_grafika

PZI

1

2

Elaborat_ekonomike_-_besedilo

Elaborat_ekonomike_-_grafika

USKLAJENI PREDLOG SD OPPN 

Spremembe_in_dopolnitve_OPPN_EUP_ST_28_IP_-_sever_(usklajen_predlog)

Spremembe_in_dopolnitve_OPPN_EUP_ST_28_IP_-_sever_(amandmajska_oblika)

Spremembe_in_dopolnitve_OPPN_EUP_ST_28_IP_-_sever_(sledenje_spremembam)

 

Grafika_(usklajen_predlog)

 

GRADIVO

izvlecek 

Izhodisca_-_PSP

 

STROKOVNE PODLAGE

Idejna_zasnova_-_besedilo

Idejna_zasnova_-_grafika

 

PZI 

PZI

 

Elaborat_ekonomike_-_besedilo

Elaborat_ekonomike_-_grafika

 

SKLEP, ODLOČBA, SMERNICE IN MNENJA

Sklep_o_pripravi

Dodelitev_ID

Odlocba_o_postopku_celovite_presoje

Smernice_-_DRSV

Smernice_-_gozdovi

Smernice_-_kmetijstvo

Smernice_-_kultura

Smernice_-_MKGP

Smernice_-_narava

Smernice_-_Nijz

Smernice_-_zdravje 

 

PRVA MNENJA

Mnenje_-_DRSI

Mnenje_-_DRSV 

Mnenje_-_elektro

Mnenje_-_JP_Komunala

Mnenje_-_kultura

Mnenje_-_Obcina_Loska_dolina

Mnenje_-_NIJZ

Mnenje_-_Telekom

Mnenje_-_Zascita_in_resevanje 

Mnenje_-_ZRSVN

 

DRUGA MNENJA

Mnenje_-_DRSV 

Mnenje_-_elektro

Mnenje_-_JP_Komunala

Mnenje_-_MZI

Mnenje_-_NIJZ

Mnenje_-_obramba

Mnenje_-_Telekom

Mnenje_-_ZRSVN

Mnenje_-_ZVKD

Odlocba_46._clen_ZVO-1

 

Spremembe_in_dopolnitve_OPPN_OPPN_EUP_ST_28_IP_-_sever_(obrazlozitev)

Spremembe_in_dopolniteve_OPPN_RUP_ST_28_IP_-_sever_(_povzetek_za_javnost)

 

 

OKOLJSKO POROČILO

Besedilo_-_Aneks

Besedilo_za_mnenje

Priloga_A

Na glavno vsebino