Prostorski akti

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE OPPN ZA OBMOČJE EUP ST 28 IP – SEVER

Na podlagi 289. in 119. člena ZUreP-2 v povezavi z 110. členom ZUreP-2 javno objavljamo dokumente glede postopka in sprejetja OPPN št.010-3/2019/141-10922-01 z dne 09.05.2019.

OSNUTEK ZA PRIDOBIVANJE PRVIH MNENJ

Strokovne podlage 

Mnenja

JAVNA RAZGRNITEV SD OPPN 

Gradivo

Strokovne podlage

Sklep, odločba, smernice in mnenja 

Okoljsko poročilo

Spremembe in dopolnitve OPPN za območje EUP ST 28 IP – sever (predlog)

Gradivo:

STROKOVNE PODLAGE

PZI

USKLAJENI PREDLOG SD OPPN 

GRADIVO

STROKOVNE PODLAGE

SKLEP, ODLOČBA, SMERNICE IN MNENJA

PRVA MNENJA

DRUGA MNENJA

OKOLJSKO POROČILO

Skip to content