Novice in obvestila

Poziv za predlaganje predstavnika javnosti v senat za reševanje pritožb zoper policiste
14. 03. 2016

Reševanje pritožb se na ministrstvu izvaja v senatih, ki jih sestavljajo trije člani, in sicer pooblaščenec ministrice in dva predstavnika javnosti. Predstavnike javnosti, ki sodelujejo pri reševanju pritožb nad delom policistov na regionalni ravni, na predlog lokalnih skupnosti z območja posamezne policijske uprave imenuje in razrešuje ministrica za notranje zadeve.

 

Za predstavnika javnosti v senatih za reševanje pritožb zoper policiste se lahko predlaga državljana Republike Slovenije, ki:

  1. ni pravnomočno obsojen na kaznivo dejanje, ki se preganja po uradni dolžnosti,
  2. ni v kazenskem postopku za naklepno kaznivo dejanje, ki se preganja po uradni dolžnosti,
  3. ni s pravnomočno odločbo obsojen za dva ali več prekrškov z znaki nasilja ali za tri ali več hujših prekrškov zoper varnost cestnega prometa, za katerega so kot sankcija predpisane kazenske točke,
  4. ni javni uslužbenec policije (policist ali drugi javni uslužbenec, zaposlen v policiji) ali funkcionar (sindikalni zaupnik) reprezentativnih sindikatov policistov,
  5. aktivno obvlada slovenski jezik,
  6. je osebnostno primeren za sodelovanje v senatih za preverjanje pritožb oziroma v lokalnem okolju uživa ugled in zaupanje soobčanov, ter je na podlagi njegovega dosedanjega življenja, ravnanja in obnašanja mogoče utemeljeno sklepati, da bo svoje delo kot član senata opravljal pošteno in vestno.

 

 

Predstavniki javnosti bodo imenovani za dobo štirih let z možnostjo ponovnega imenovanja

 

 

Glede na navedeno vas pozivamo, da pisne predloge za imenovanje predstavnikov javnosti v senatih za reševanje pritožb zoper delo policistov posredujete najkasneje do torka 22. marca 2016 do 12.00 ure na naslov: Občina Loška dolina, Lož, Cesta Notranjskega odreda 2, 1386 Stari trg pri Ložu, oziroma po elektronski pošti na naslov obcina@loskadolina.si. Za predlagane kandidate priložite potrdila o nekaznovanosti in izjave o izpolnjevanju ostalih pogojev.

 

 

 

 

 

Župan

Janez Komidar

Na glavno vsebino