Novice in obvestila

Poziv k predlaganju kandidatov za imenovanje v Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Loška dolina
04. 03. 2015

Svet deluje na področju varnosti, vzgoje in preventive v cestnem prometu, skrbi za razvijanje in izvajanje ukrepov za večjo varnost, za dvig varnostne prometne kulture udeležencev v cestnem prometu ter razvijanje humanih in solidarnih odnosov med udeleženci v cestnem prometu.

Svet šteje najmanj sedem članov, ki jih na podlagi predlogov organizacij in institucij, ki ga sestavljajo, na predlog župana imenuje občinski svet. Predstavnika občanov lahko predlagajo organizacije civilne družbe v Občini Loška dolina.

Predloge kandidatov za imenovanje v Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Loška dolina organizacije lahko posredujejo najkasneje do srede, 11.3. 2014, do 15.00 ure na naslov: Občina Loška dolina, Cesta Notranjskega odreda 2, 1386 Stari trg pri Ložu pisno ali po elektronski pošti na naslov obcina@loskadolina.si.

Na glavno vsebino