Poračun stroškov storitev prevzema in ravnanja z blatom iz greznic

V skladu z Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja, ki je začela veljati 1.1.2013, je bila uvedena nova cenovna postavka »storitve povezane z greznicami«, v sklopu katere je predvideno enkratno praznjenje greznice v treh letih, stroške praznjenja pa uporabnik krije preko plačila na položnici glede na porabo pitne vode v roku treh let.
Datum: 31. januarja, 2014

V primeru, da se uporabnik, ki plačuje storitve povezane z greznicami, priključi na kanalizacijsko omrežje pred iztekom tri letnega obdobja, kot je predvideno za pokritje stroškov odvoza, se za opravljeno storitev praznjenja greznice obračuna razlika med polno ceno praznjenja in že plačanimi »storitvami povezanimi z greznicami«.

Uporabniki, ki ne plačujejo storitev povezanih z greznicami na položnici za komunalne storitve, plačajo izvajanje javne službe prevzema in ravnanja z blatom iz greznic po opravljeni storitvi glede na količino odpeljanega grezničnega blata.

Pri poračunu se upošteva tudi Sklep občinskega sveta občine Loška dolina, s katerim občina Loška dolina sofinancira stroške odvoza grezničnih vsebin v višini 50% do 22 m3 letno, v občini Cerknica pa občina subvencionira 14 €/m3 grezničnih vsebin brez DDV.

JP Komunala Cerknica d.o.o.

Skip to content