Župan občine Loška dolina

Župan občine Loška dolina

g. Janez Komidar

Tel.: (01) 705-06 70
Fax: (01) 705-06 80

Janez Komidar-slikaJanez Komidar je bil rojen 22. novembra 1962 v Ljubljani. Po končani srednji kmetijski šoli v Novem mestu se je zaposlil na Brestu. Po odsluženem vojaškem roku je poklicno pot nadaljeval v kmetijstvu, in sicer na področju svetovanja ter izvajanja nalog selekcije. Zaradi reorganizaciji v kmetijskem sektorju se je zaposlil na zavarovalnici Triglav in nadaljeval s študijem, ter pridobil izobrazbo inženir kmetijstva. V občinski upravi Občine Loška dolina se je zaposlil leta 2007 na področju komunalnih zadev, opravljal pa je tudi dela pomoč pri vodenju delovanja Civilne zaščite in je tudi član občinskega štaba, ter sodeloval v Občinskem svetu za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Loška dolina. Je predsednik Turističnega društva Loška dolina, član Turistične zveze Brkini Kras Notranjska, član Zveze polharskih društev Slovenije ter član občinskega nadzornega odbora KGZ Loška dolina. V prostem času opravlja delo na domači kmetiji, predvsem pa je velik ljubitelj narave in strasten polhar.
Župan predstavlja in zastopa občino.

Poleg tega župan:

 • predlaga občinskemu svetu v sprejem proračun občine in zaključni račun proračuna, odloke in druge akte iz pristojnosti občinskega sveta,
 • izvršuje občinski proračun ter pooblašča druge osebe za izvajanje posameznih nalog izvrševanja občinskega proračuna,
 • skrbi za izvajanje splošnih aktov občine in drugih odločitev občinskega sveta,
 • odloča o pridobitvi in odtujitvi premičnega premoženja ter o pridobitvi nepremičnega premoženja občine,
 • skrbi za objavo statuta, odlokov in drugih splošnih aktov občine,
 • predlaga ustanovitev organov občinske uprave, določitev njihovega delovnega področja in notranje organizacije,
 • določi sistemizacijo delovnih mest v občinski upravi,
 • odloča o imenovanju oziroma sklenitvi delovnega razmerja zaposlenih v občinski upravi ter pooblašča tajnika občine za te naloge,
 • imenuje in razrešuje tajnika občine, predstojnike organov občinske uprave in organov skupne občinske uprave,
 • usmerja in nadzoruje delo občinske uprave in organov skupne občinske uprave,
 • opravlja druge zadeve, ki jih določata zakon in statut.


Župan v skladu z zakonom odloča tudi o na občino prenesenih zadevah iz državne pristojnosti.

Župan zadrži objavo splošnega akta občine, če meni, da je neustaven ali nezakonit in predlaga občinskemu svetu, da o njem ponovno odloči na prvi naslednji seji, pri čemer mora navesti razloge za zadržanje.

Če občinski svet vztraja pri svoji odločitvi, se splošni akt objavi, župan pa lahko vloži pri ustavnem sodišču zahtevo za oceno njegove skladnosti z ustavo in zakonom.

Župan zadrži izvajanje odločitve občinskega sveta, če meni, da je nezakonita, ali je v nasprotju s statutom ali drugim splošnim aktom občine, in predlaga občinskemu svetu, da o njej ponovno odloči na prvi naslednji seji, pri čemer mora navesti razloge za zadržanje.

Ob zadržanju izvajanja odločitve občinskega sveta župan opozori pristojno ministrstvo na nezakonitost take odločitve. Če občinski svet ponovno sprejme enako odločitev, lahko župan začne postopek pri upravnem sodišču.

Če se odločitev občinskega sveta nanaša na zadevo, ki je z zakonom prenesena v opravljanje občini, župan opozori pristojno ministrstvo na nezakonitost oziroma neprimernost take odločitve.

Župan opravlja z zakonom predpisane naloge na področju zaščite in reševanja, predvsem pa:

 • skrbi za izvajanje priprav za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami in uresničevanje zaščitnih ukrepov ter za odpravljanje posledic naravnih in drugih nesreč,
 • imenuje poveljnike in štabe civilne zaščite občine ter poverjenike za civilno zaščito,
 • sprejme načrt zaščite in reševanja,
 • vodi zaščito, reševanje in pomoč,
 • določi organizacije, ki opravljajo javno službo oziroma naloge zaščite, reševanja in pomoči in organizacije, ki morajo izdelati načrte zaščite in reševanja,
 • ugotavlja in razglaša stopnjo požarne ogroženosti v naravnem okolju na območju občine,
 • sprejema akte in ukrepe v vojnem stanju, če se občinski svet ne more sestati,
 • v primeru nastale nevarnosti odredi evakuacijo ogroženih in prizadetih prebivalcev,
 • predlaga pristojnemu organu razporeditev državljanov na delovno dolžnost, dolžnost v civilni zaščiti ter materialno dolžnost.

V primeru razmer, v katerih bi bilo lahko v večjem obsegu ogroženo življenje in premoženje občanov, pa se občinski svet ne more pravočasno sestati, lahko župan sprejme začasne nujne ukrepe. Te mora predložiti v potrditev občinskemu svetu takoj, ko se ta lahko sestane.

Če je tako določeno v zakonu ali drugem predpisu, lahko tudi župan imenuje komisije in druge strokovne organe občine.

Župan lahko ustanovi komisije in druga delovna telesa kot strokovna in posvetovalna telesa za proučevanje posameznih zadev iz svoje pristojnosti.