11. redna seja Občinskega sveta občine Loška dolina

V četrtek, 15. 10. 2020, bo potekala 11. redna seja Občinskega sveta občine Loška dolina.

Datum: 08.10.2020

Na podlagi 33. člena Statuta Občine Loška dolina (Uradno glasilo Občine Loška dolina št  62 – uradno prečiščeno besedilo, št. 88 in 111) in 19. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Loška dolina (Uradno glasilo Občine Loška dolina št. 64 in št. 88)  sklicuje župan Janez Komidar 11.  redno sejo Občinskega sveta občine Loška dolina, ki bo v četrtek, 15. oktobra 2020, ob 18. uri.

 

DNEVNI RED:

 

1 Potrditev zapisnika 10. redne seje z dne 04.06.2020

 

2. Pregled realizacije sklepov

 

3. Sprememba Poslovnika občinskega sveta Občine Loška dolina - druga obravnava

 

4. Predlog Odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo na območju občine Loška dolina - prva obravnava

 

5. Predlog pravilnika o sofinanciranju nakupa in vgradnje hišnih črpališč komunalnih odpadnih voda na omočju občine Loška dolina

 

6. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra, javne posesti in grajenega javnega dobra

 

7. Podelitev priznanj Občine Loška dolina v letu 2020

 

8. Imenovanje direktorja Javnega zavoda za kulturo, turizem in medgeneracijsko sodelovanje Snežnik

 

9. Imenovanje nadomestnega člana  Nadzornega odbora

 

10. Poročilo o poteku aktivnosti glede večjih investicij, ki jih izvaja Občina Loška dolina

 

11. Pobude in vprašanja

 

INFORMACIJA:

Poročilo Občinskemu svetu o uresničevanju programske zasnove glasila Obrh

 

Predvajanje seje občinskega sveta:

11. redna seja

Poveljnik CZ