Grafične priloge - seja Komisije za komunalo, prostor in varstvo okolja

Grafične priloge h gradivu \"Predlog odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje EUP ST 21 CDi - del\" , ki ga bo obravnavala Komisija za komunalo, prostor in varstvo okolja.

Datum: 29.09.2016

1 Izsek iz grafičnega načrta kartografskega dela OPN

2 Koncept prostorske ureditve

3 Prikaz lege objektov

4 Prikaz ureditev potrebnih za varovanje okolja

5 Prostorski prikaz načrtovanih ureditev